ฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ

   

ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิตพืช

ดร.ปัทมา ทองกอก

นักวิจัยชำนาญการ
aappat@ku.ac.th
ไม่มี

ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีการตรวจสอบคุณภาพโดยวิธีไม่ทำลาย

ดร.ศุมาพร เกษมสำราญ

นักวิจัย เชี่ยวชาญ
aapspk@ku.ac.th
02-9428600-3 ต่อ 502

ดร.สุนีย์ จึงธีรพานิช

นักวิจัย ปฏิบัติการ
aapsnj@ku.ac.th
02- 9428600-3 ต่อ 505

ดร.ไกรฤกษ์ โง้วสุวรรณ

นักวิจัย ชำนาญการ
aapkrn@ku.ac.th
02-9428600-3

ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเอนไซม์และจุลินทรีย์

ดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์

นักวิจัย เชี่ยวชาญ
aappln@ku.ac.th
02-9428600-3 ต่อ 706

ดร. วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต

นักวิจัย ชำนาญการ
aapwpa@ku.ac.th
02-9428600-3 ต่อ 707

ดร.อันธิกา บุญแดง

นักวิจัย ชำนาญการพิเศษ
aapakb@ku.ac.th
02-9428599

นางสาวพรพิมล จันทร์ฉาย

นักวิจัย ปฏิบัติการ
aappmj@ku.ac.th
02-9428600-3 ต่อ 706

นางสาวชนาพร ตระกูลแจะ

นักวิจัย ปฏิบัติการ
aapcpt@ku.ac.th
02-9428600-3 ต่อ 702

นางสาวจิราภรณ์ มีลักษณะ

นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
mo_ji121@hotmail.com
02-9428600-3 ต่อ 702

นางบุญเกิด ทองใบ

พนักงานประจำห้องทดลอง
aapbkt@ku.ac.th
02-9428600-3 ต่อ 703

ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ

ดร.สุพนิดา วินิจฉัย

นักวิจัยเชี่ยวชาญ
aappsw@ku.ac.th
02-9428600-3 ต่อ 707

นางสาวพัลลภา วุฒิภาพรกุล

นักวิจัย ชำนาญการ
aapppv@ku.ac.th
02-9428600 ต่อ 803

ดร.จตุพร ชัยยุทธ

นักวิจัยปฎิบัติการ
aapjpc@ku.ac.th
02-9428600-3

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร


อาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง และอาคารอุตสาหกรรมเกษตร 3 ชั้น 7-8 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
ตู้ ปณ. 1109 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โทรศัพท์ 02-942-8600-3 ภายใน 1610-17
แฟ็กซ์ : 02-562-0338
kapi@ku.th

Mon – Fri 8:00A.M. – 5:00P.M.

Social Info