ดร.สุพนิดา วินิจฉัย

นักวิจัยเชี่ยวชาญ
aappsw@ku.ac.th
02-9428600-3 ต่อ 707

ฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ

ประวัติการศึกษา

 • 2534 ปริญญาตรีเทคโนโลยีชีวภาพ (Bachelor of Science) มหาวิทยาลัยรังสิต
 • 2541 ปริญญาโทการพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Master of Science) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • 2553 ปริญญาเอกเภสัชศาสตร์ (Doctor of Pharmaceutical Science) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ความชำนาญ/เชี่ยวชาญ

 • ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานวิจัยโดยย่อ

 • นวัตกรรมการบำรุงผิวด้วยนาโนเอสเซ้นต์จากรำข้าวไรซ์เบอร์รี่
  ภายใต้ การศึกษาแนวทางการตลาดเฉพาะกลุ่ม (Niche market) สำหรับผลิตภัณฑ์ข้าวอินทรีย์ และการนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ข้าวไรซ์เบอร์รีบรรจุถุงและซีเรียลจากข้าวไรซ์เบอร์รีที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงและคาร์บอนฟุตพริ้นท์ต่ำเพื่อการตลาดเฉพาะทาง
 • นวัตกรรมการผลิตพอลิเปปไทด์ฟื้นฟูผิวคุณภาพสูงจากรังนกนางแอ่นเคยู
  การพัฒนาสารสกัดมาตรฐานจากมะขามป้อมและเอนไซม์บริสุทธิ์จากสับปะรดเพื่อการประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางชะลอวัยการเพิ่มมูลค่ากุหลาบพันปีจากการเกษตรพื้นที่สูงสู่สารสกัดและสารสเต็มเซลล์เพื่อการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมเพื่อสุขภาพและเครื่องสำอาง
 • การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าและยกระดับฐานข้าวไรซ์เบอร์รี่ : การพัฒนากระบวนการผลิตสารสกัดเซราไมด์ไซรัปโอลิโกแซคคาไรด์ และแป้งข้าวโปรตีนต่ำ
 • การเพิ่มมูลค่าและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผลพลอยได้และของเหลือใช้จากอุตสาหกรรมการเลี้ยงหอยมุกสู่การต่อยอดเชิงพาณิชย์ในอุตสาหกรรมเพื่อสุขภาพและความงาม
 • การรวบรวมผลงานวิจัย การใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพที่เป็นองค์ความรู้ใหม่นวัตกรรม เพื่อส่งเสริมศักยภาพทางธุรกิจในอนาคต สร้างมูลค่าเพิ่มและพัฒนาผลิตภัณฑ์
 • การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่มีส่วนผสมของไขรำข้าว (Rice bran wax) ไรซ์แบรนด์บัตเตอร์ (Rice bran butter) และน้ำมันรำข้าว (Rice bran oil)
 • การยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ la alla Miracle Face LIFT Essence โดยการทดสอบทางคลีนิคกับอาสาสมัคร
  สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพของพังกาหัวสุมดอกแดงเพื่อการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมเพื่อสุขภาพและเครื่องสำอาง
  Development of natural protein production process from rice bran in essences mist for anti-aging and sensitive skin

ผลงานทางวิชาการโดยย่อ

บทความตีพิมพ์ (วารสาร)

 • Winitchai S, Suphamitmongkol W, Tomon N, Chaiyut J, Lerksamran T, Banchong Y, Trisonthi P, Saah S, Liengprayoon S. and Musigamart N. Phytochemical composition and biological activities of crude extract from flowers and leaves of Rhododendron Aarboreum SM. From northern Thailand. Malaysian Applied Biology Journal. 2021. issue vol. 50(5)
 • Boonpisuttinant K, Winitchai S. Akkarakultron P., Udompong S.In Vitro Alpha-Glucosidase and Alpha-Amylase Enzyme-Inhibited Activities By Water-Lily (Nymphaea genus) Extracts. Malaysian Applied Biology Journal.(2019) 48(4): 121–127
 • Boonpisuttinant K, Sodamook U, Keawklin S,Yuenying J, Srisanga , Winitchai S. 2014. Anti-Melanogenesis on Murine Melanoma Cell Line (B16f10) And Tyrosinase Inhibition Activity of Tuberous Extracts From Hypoxis Aurea Lour. Academic Journal of Science, ISSN: 2165-6282:3(1):27-35.
 • Boonpisuttinant K, Sodamook U, Ruksiriwanich W, Winitchi S.2014. In Vitro Anti-melanogenesis and Collagen Biosynthesis Stimulating Activities of Star Grass (Hypoxis aurea Lour.) Extracts.Asian Journal of applied science (ISBN: 2321-0893) Vol.02-Issue 04, August.405-403.
 • Winitchai S, Manosroi A, Manosroi J. and Boonpisuttinant K.2011. Free Radical Scavenging Activity, Tyrosinase Inhibition Activity and Fatty Acids Compositions of the Native Thai Silkworm Pupae (Bombyx mori L.). Kasetsart Journal (Natural Science) 45:404-412.
 • Manosroi A, Boonpisuttinant K, Winitchai S, Manosroi W and Manosroi J. 2011.Free Radical Scavenging and Tyrosinase Inhibition Activity of Physic Nut (Jatrophacurcas Linn.) Seed Oil Entrapped in Niosomes. Current Nanoscience. May 13. 825-829.

หนังสือ/คู่มือ

 • ไม่มี