วิจัยและพัฒนา

  

การจัดการชีวมวลเพื่อพลังงานและพืชพลังงาน (Biomass Management Technology for Energy and Enery Crops)

มุ่งสร้างสรรค์องค์ความรู้ เทคโนโลยี และการจัดการด้านพลังงานชีวภาพ การจัดการชีวมวลและพืชพลังงาน ซึ่งเป็นแหล่งวัตถุดิบเพื่อความมั่นคงของพลังงาน รวมถึงการสร้างผลงานทางวิชาการ สร้างนักวิจัยที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ และสร้างเครือข่ายวิจัยด้านพลังงานชีวมวลและพืชพลังงานระดับชาติและนานาชาติ

หัวหน้าศูนย์

นาย เกษม หฤทัยธนาสันติ์
อีเมล: aapksh@ku.ac.th
โทร: 02-9428600-3 ต่อ 101

ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและเครื่องสำอาง (Health Products and Cosmetic)

วิจัยและพัฒนาตั้งแต่การคัดเลือกพันธุ์พืช และจุลินทรีย์ที่มีสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพสูง การผลิตและขยายพันธุ์พืชและจุลินทรีย์โดยเทคนิคเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อหรือเพาะเลี้ยงเซลล์การสกัดสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ ไปจนถึงการนำสารสกัดจากธรรมชาติต่างๆ มาพัฒนาและเพิ่มมูลค่าเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและเครื่องสำอาง ด้วยองค์ความรู้ เทคโนโลยี และทีมนักวิจัยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะแต่ละด้านด้วยมาตรฐานสากล

หัวหน้าศูนย์

ดร.สุพนิดา วินิจฉัย
อีเมล: aappsw@ku.ac.th
โทร: 02-9428600-3 ต่อ 807

เทคโนโลยีพอลิเมอร์และคอมพอสิท (Polymer and Composite Technology)

มุ่งวิจัยตั้งแต่เทคโนโลยีการสกัดเส้นใยธรรมชาติ ไปถึงการใช้ประโยชน์ อาทิ เทคโนโลยีการสกัดเส้นใยและเยื่อที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การย้อมสีเส้นใยด้วยสารธรรมชาติ และการพัฒนาเป็นวัสดุคอมพอสิต เป็นต้น เทคโนโลยีการผลิตพอลิเมอร์ชีวภาพ อาทิ ไฮโดรเจลจากแป้งและเซลลูโลส พอลิเอสเทอร์ ย่อยสลายได้ทางชีวภาพสำหรับวัสดุทางการแพทย์  เป็นต้น และเทคโนโลยีด้านยางพารา อีกทั้งศักยภาพในการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ระดับวิสาหกิจชุมชน SMEs และอุตสาหกรรมด้วยศักยภาพในการนำวัสดุชีวฐาน มาพัฒนาและต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

หัวหน้าศูนย์

ดร.รังสิมา ชลคุป
อีเมล: aaprmc@ku.ac.th
โทร: 02-9428600-3 ต่อ 802

KAPI

Connect

สถาบันผลิตผลเกษตรฯ

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผล
ทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์