ประวัติความเป็นมา

สถาบันผลิตผลเกษตรฯ

Office's name

ชื่อภาษาไทย: สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
ชื่อภาษาอังกฤษ: Kasetsart Agricultural and Agro-Industrial Product Improvement Institute
ชื่อย่อภาษาไทย: สถาบันผลิตผลเกษตรฯ
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ: KAPI

ค่านิยมองค์กร

K = Knowledge     A = Agility     P = Performance     I = Integrity

ประวัติความเป็นมา สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

ประวัติความเป็นมาของสถาบันฯ – เป็นที่ทราบกันดีว่า ประเทศไทยของเรานั้นเป็น 1 ในไม่ถึง 10 ประเทศในโลก ที่สามารถผลิตสินค้าเกษตร ออกจำหน่ายยังตลาดโลก แต่มูลค่าเชิงเศรษฐกิจที่ประเทศไทย ได้รับจากการขายผลิตผลเกษตร ในรูปของวัตถุดิบ หรือสินค้าแปรรูปเบื้องต้น ยังอยู่ในระดับต่ำกว่าที่ควร ฉะนั้นเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าว รัฐบาลจึงได้มีนโยบายสนับสนุนหน่วยงานต่างๆ ให้ดำเนินงานวิจัย และสร้างบุคลากรที่จะ ช่วยพัฒนาเทคโนโลยีด้านการเกษตร และอุตสาหกรรมเกษตร ของประเทศให้เจริญก้าวหน้า ในส่วนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเป็นศูนย์รวบรวมบุคลากร และนักวิจัย ที่มีความรู้ความสามารถในด้านการเกษตร อุตสาหกรรมเกษตร และสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง กับการเกษตรมีหน่วยงานต่างๆ ซึ่งทำการศึกษา และวิจัยด้านการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตสินค้าเกษตร และการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารประเภทต่างๆ จากวัตถุดิบทางการเกษตร ยังไม่มีหน่วยงานใดที่ มุ่งเน้นด้านการเพิ่มมูลค่าให้กับ ผลิตภัณฑ์ที่มิใช่อาหาร (Non-Food Product)

ดังนั้นเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2529 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงได้เริ่มดำเนินการ ที่จะของบประมาณ และจัดตั้งหน่วยงานตามที่ได้ตั้งใจไว้และในที่สุด “สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร” ก็ได้รับการจัดตั้ง และแบ่งส่วนราชการเป็นหน่วยงานใหม่ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อทำหน้าที่ค้นคว้าวิจัย ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีใน การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ให้เน้นผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่ม เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2534 ตามประกาศของทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง “การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 108 ตอนที่ 137 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2534 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรมีชื่อเรียกอย่างย่อๆว่า“สถาบันผลิตผลเกษตรฯ” และชื่อภาษาอังกฤษว่า “Kasetsart Agricultural and Agro-Industrial Product Improvement Institute” หรือ KAPI โดยมี ศ.ดร.ธีระ สูตะบุตร ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งสถาบันฯ และดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันฯ เป็นคนแรก และมีผุ้อำนวยการเข้าดำรงตำแหน่ง ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ทำเนียบผู้อำนวยการสถาบันฯ

ประวัติความเป็นมา

ศาสตราจารย์ ดร.ธีระ สูตะบุตร

อดีตผู้อำนวยการ (2534-2540)
ประวัติความเป็นมา

รองศาสตราจารย์ วิชัย หฤทัยธนาสันติ์

อดีตผู้อำนวยการ (2541-2552)
ประวัติความเป็นมา

นางยุพา ปานแก้ว

อดีตผู้อำนวยการ (2553-2556)
ประวัติความเป็นมา

นางวารุณี ธนะแพสย์

อดีตผู้อำนวยการ (2556-2560)

ดร.มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์

อดีตผู้อำนวยการ (2560-2563)
ประวัติความเป็นมา

ดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์

ผู้อำนวยการ (2563-ปัจจุบัน)

พันธกิจ (MISSION)

วิจัยและพัฒนา

วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อความเป็นผู้นำระดับนานาชาติ

ต่อยอดผลงาน

ต่อยอดผลงานวิจัย เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มเชิงพาณิชย์

สนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

นำองค์ความรู้ ไปใช้ในการสนับสนุน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และประเทศชาติอย่างยั่งยืน

วิสัยทัศน์ (VISION)

สถาบันวิจัย และพัฒนาชั้นนำระดับนานาชาติ ที่สร้างสรรค์องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อเพิ่มมูลค่าเชิงพาณิชย์ ให้กับผลผลิตทางการเกษตร และชีวมวล ยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทย สู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์ (OBJECTIVE)

พัฒนาคุณภาพ และสร้างมาตรฐานงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง และเป็นสากลดำรงความเป็นเลิศทางวิชาการด้านอุตสาหกรรมเกษตรที่มิใช่อาหาร (Non-Food) เพื่อให้เกิดการยอมรับในผลงานวิจัย /วิชาการของสถาบันฯ และมีการนำไปใช้ให้เกิดความคุ้มค่า และเป็นประโยชน์อย่างแท้จริง

ภารกิจหลัก

(1) วิจัยและพัฒนาด้านการเกษตร และอุตสาหกรรมเกษตรที่มิใช่อาหาร (Non-food)

(2) ให้บริการทางวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อขยายผลงานวิจัย และเทคโนโลยีสู่สังคม

ภารกิจรอง

(3) สนับสนุนการเรียนการสอน ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

KAPI

Connect

สถาบันผลิตผลเกษตรฯ

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผล
ทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์