เสียงตอบรับจากลูกค้า

เสียงตอบรับจากลูกค้า

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพ และสร้างมาตรฐานงานวิจัย อย่างต่อเนื่อง และเป็นสากล ดำรงความเป็นเลิศด้านบริการทางวิชาการ ฝึกอบรม และบริการอื่นๆ ด้านอุตสาหกรรมเกษตรที่มิใช่อาหาร (Non-Food) เพื่อให้เกิด การยอมรับในผลงานวิจัย /วิชาการของสถาบันฯ และมีการนำไปใช้ให้เกิดความคุ้มค่า และเป็นประโยชน์อย่างแท้จริง

เราให้ความสำคัญกับเสียงของลูกค้า โดยเราเปิดรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และปัญหาต่างๆ เพื่อนำไปพัฒนาสินค้าและบริการให้ตรงใจลูกค้ามากที่สุด และร่วมแบ่งปันประสบการณ์ของลูกค้าทุกท่าน ผ่านเสียงตอบรับจากลูกค้า ทั้งนี้ หากท่านต้องการให้ เรารักษาหรือปรับปรุงผลิตภัณฑ์ หรือบริการสำหรับท่าน ท่านสามารถเสนอแนะ แนวทางการพัฒนาบริการ และ แจ้งปัญหาที่พบได้ที่

ตัวอย่าง เสียงตอบรับจากลูกค้า