KAPIOKU

ความเป็นมา

                  สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรหรือ ชื่อย่อ “สถาบันผลิตผลเกษตรฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” เป็นหน่วยงานที่มุ่งสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมด้านการพัฒนาเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เน้นการสร้างผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่ม (Value Based Products) เพื่อสร้างรายได้เพิ่มให้แก่เกษตรกร ยกระดับและเสริม สร้างศักยภาพในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการ ให้เกิดการยอมรับของตลาดและผู้บริโภค ซึ่งตอบโจทย์การพัฒนาประเทศภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศและยุทธศาสตร์ที่ 4 การแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเจริญเติบโตจากภายใน
                 จากการนําร่องดําเนินโครงการพัฒนาและต่อยอดเชิงพาณิชย์ของผลิตภัณฑ์ต่างๆของสถาบันผลิตผลเกษตรฯ เช่น ผลิตภัณฑ์เจลแต้มสิวที่มีสารสกัดจากเปลือกมังคุด วางจําหน่ายที่ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น โดย บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) ในระหว่างปี พ.ศ. 2557-2559 หรือ ผลิตภัณฑ์เอสเซนส์ที่มีส่วนผสมของสารสกัดเบต้ากลูแคนจาก ยีสต์ ที่จําหน่ายโดย บริษัท เนเจอร์ วิสต้า จํากัด ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นมา ซึ่ง ผลิตภัณฑ์ที่จําหน่ายเชิงพาณิชย์ของสถาบันฯ นั้น จะมีการตรวจสอบคุณภาพตั้งแต่วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต มาตรฐานการผลิต รวมทั้งบรรจุภัณฑ์ อีกทั้งยังมีการทดสอบเรื่องความปลอดภัยในระดับเซลล์ ทดสอบประสิทธิภาพทางชีวภาพทางผิวหนังและทดสอบความคงตัวของสูตร พบว่า ได้รับผลตอบรับเป็นไปในทิศทางที่ดีเกินความคาดหมาย ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเครื่องสําอางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในกลุ่มต่างๆ เพื่อนําไปสู่การสร้าง โอกาสในการค้าและจําหน่ายผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของไทยไปในต่างประเทศ
                   ดังนั้น สถาบันพลิตผลเกษตรฯ จึงมีความมั่นใจเป็นอย่างยิ่งที่จะต่อยอดเชิงพาณิชย์ผลิตภัณฑ์ตัวอื่นๆ ของสถาบันฯ โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม ภายใต้ตราสินค้า KAPIOKU

หน่วยงานภายในสถาบันที่เกี่ยวข้อง

  • ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและเครื่องสําอาง
  • ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีสมุนไพรและสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ
  • ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเครื่องสําอางและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
  • ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเอนไซม์และจุลินทรีย์
  • หน่วยปฏิบัติการเฉพาะกิจการส่งเสริมการต่อยอดเชิงพาณิชย์ และสื่อสารองค์กร 
                    KAPI0KU ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากธรรมชาติอย่างแท้จริง และเป็นผลิตภัณฑ์ของสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและ อุตสาหกรรมเกษตร สถาบันวิจัยระดับแนวหน้าที่จะทําให้คุณมั่นใจได้ว่า พลิตภัณฑ์ทุกตัวจะมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และได้ช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกร ให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้นอย่างยั่งยืน
1. การใช้วัตถุดิบที่มาจากธรรมชาติเป็นหลัก ผ่านการวิเคราะห์และสกัดสาร ออกฤทธิ์ที่มีคุณสมบัติดี เหมาะแก่ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม เช่น โปรตีนรําข้าว โปรตีนรังไหม และสารสกัดจากกาแฟ เป็นต้น
2. การวิจัยเชิงลึกและออกใบรับรองคุณภาพ Certificate of Analysis
3. การสร้างเครือข่ายและการผลิตโดยผู้ประกอบการที่มีความเชี่ยวชาญ (OEM) ที่มีโรงงานที่ผ่านมาตรฐานการรับรองสากล (GMP) หรือ ISO 9001, 22716 เป็นต้น
4. การสร้างเครือข่ายกับกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตปัจจัยการผลิต เช่น ข้าวหอมมะลิ หนอนไหม มังคุด และมะม่วง เป็นต้น เพื่อส่งเสริมอาชีพและรายได้ให้แก่กลุ่ม เกษตรกรอย่างแท้จริง

ที่มาของชื่อแบรนด์

          KAPIOKU (คําอ่าน: คา-พิ-โอ-กุ) มีที่มาจากการผสมอักษรย่อภาษา อังกฤษของชื่อสถาบัน (KAPI) และชื่อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU) โดย สระ “O” ที่คั่นระหว่าง KAPI และ KU เกิดจากการดัดแปลง ตัวอักขระ @ ซึ่งมีความหมายว่า “ณ” (สถาบันผลิตผลเกษตรฯ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) โลโก้มีรูปใบไม้เชื่อมระหว่างตัว “I” ซึ่ง เป็นพยัญชนะตัวสุดท้ายของชื่อสถาบัน กับตัว “K” ซึ่งเป็นพยัญชนะตัวแรกของ ชื่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สื่อให้เห็นถึงความร่วมมือกันของ 2 องค์กร เพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จาก “ธรรมชาติ” ที่มีคุณภาพอย่างแท้จริง

ติดต่อสอบถาม

082 541 5607

@KAPIOKU