นางสาวพัลลภา วุฒิภาพรกุล

นักวิจัย ชำนาญการ
aapppv@ku.ac.th
02-9428600 ต่อ 803

ฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ

ประวัติการศึกษา

 • 2552 ปริญญาตรีPhysico-Chemical Processing Technology B.Sc. (Science) Kasetsart University
 • 2556 ปริญญาโทAgro-Industrial Product Development M.Sc. (Science) Kasetsart University

ความชำนาญ/เชี่ยวชาญ

 • Product development in cosmetic, Raw material and cosmetics product from agricultural materials, Sensory in cosmetic products, Physical and Chemical properties and Quality Control in cosmetic products

ประสบการณ์ทำงานวิจัยโดยย่อ

 • โครงการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางบำรุงผิวที่มีส่วนผสมของพอลิเปปไทด์ต้านอนุมูลอิสระจากรังนกนางแอ่นกินรัง
 • การพัฒนาผลิตภัณฑ์สารสกัดจากใบเสม็ดขาว กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพบ่อน้ำร้อนกันตัง
  โครงการ การเสริมสร้างอาชีพด้วยผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและเครื่องสำอางจากทรัพยากรท้องถิ่นสู่ชุมชนต้นแบบเพื่อการพัฒนาตนเองอย่างยั่งยืน
 • โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์แชมพูสระผมจากพืชสมุนไพรท้องถิ่นในชุมชนบางกะเจ้าเพื่อการพัฒนาตนเองอย่างยั่งยืน ปี 2563 แหล่งทุน สำนักงานบริการวิชาการ ม.เกษตรศาสตร์
  โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและเครื่องสำอางจากพืชสมุนไพรท้องถิ่นในชุมชนบางกะเจ้า เพื่อการพัฒนาตนเองอย่างยั่งยืน ปี 2562 แหล่งทุน สำนักงานบริการวิชาการ ม.เกษตรศาสตร์
 • โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์นาโนมาสก์พอกกลางคืนสำหรับผิวหน้าที่มีส่วนผสมของโปรตีนรำข้าวเหนียว ปี 2559 แหล่งทุน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งม.เกษตรศาสตร์
 • โครงการหลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาบุคลากรในกรมหม่อนไหม เรื่อง โปรตีนจากไหม: การผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ปี 2558 แหล่งทุน กรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางชนิดมาส์กหน้าจากชานอ้อย ปี 2563 แหล่งทุน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ผลงานทางวิชาการโดยย่อ

บทความตีพิมพ์ (วารสาร)

 • “Punlapa Vutdhipapornkul, Hathairat Rimkeeree, Vichai Haruthaithanasan, Sukuntaros Tadakittisarn, Dumrongsak Aryuwananon and Supanida Winitchai. Development of niosomes entrapped with Riceberry bran protein hydrolysate. Proceedings (NATPRO 4). Natural Products for Health and Beauty. The Fourth International Conference on Natural Products for Health and Beauty. 28–30 November 2012. Chiang Mai, Thailand. 247-250p. ISBN: 978-974-672-745-7.
 • Punlapa Vutdhipapornkul, Hathairat Rimkeeree, Vichai Haruthaithanasan, Sukuntaros Tadakittisarn and Supanida Winitchai. 2557. Development of Lip Gloss Containing Niosome of Riceberry Bran Protein Hydrolysates. การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ครั้งที่ 52 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร วันที่ 4-5 กุมภาพันธุ์ 2557, กรุงเทพมหานคร.
 • Supanida Winitchai, Punlapa Vutdhipapornkul, Korawinwich Boonpiuttinant, Jinapa Sangsee, Preeyaporn Chaiyasat and Amorn Chaiyasat. 2015. Encapsulation organic coffee oil ground of poly (lactic-acid) by phase inversion emulsion technique for raw material active of cosmetic application used
 • สุพนิดา วินิจฉัย, กรวินท์วิชญ์ บุญพิสุทธินันท์, หทัยรัตน์ ริมคีรี, พัลลภา วุฒิภาพรกุล. 2558. การผลิตนีโอโซมที่กักเก็บน้ำมันรำข้าวก่ำอินทรีย์ (Oryza sativa) และฤทธิ์ทางชีวภาพของนีโอโซมน้ำมันรำข้าวก่ำอินทรีย์เพื่อการประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์เซรั่ม. ทุนอุดหนุนวิจัย มก. ประจำปีงบประมาณ 2557.
 • สุพนิดา วินิจฉัย, พัลลภา วุฒิภาพรกุล และภารดี อสุโกวิท. 2559. ฤทธิ์ต้านการอักเสบและต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดสมุนไพรยาทาพระเส้นตำรับโอสถพระนารายณ์และการพัฒนาตำรับครีมนวดทาพระเส้นตำรับโอสถพระนารายณ์. งานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติและการประชุมวิชาการประจำปี การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน การแพทย์ทางเลือก. อิมแพค อารีนา เมืองทองธานี
 • Supanida Winitchai and Punlapa Vutdhipapornkul. 2016. Development of Night Cream for Dendrobium crumenatum Sw and Dendrobium Kho Jiranand “Khao Sanan”. (Poster) The 12th Asia Pacific Orchid Conference. Impact Forum and Exhibition Centre, Thailand.
 • Punlapa Vutdhipapornkul, Paradee Asugovit and Supanida Winitchai. 2017. Extract of protein hydrolysate from black glutinous rice bran (Oryza sativa Linn.) for application to active ingredient in nano sleeping face mask product. The International Conference on Science and Technology. December, 7-8 2017.
 • Supanida Winitchai, Warawut Suphamitmongkol, Punlapa Vutdhipapornkul, Chonlada Buratcharin, Natedao Musigamart and Siriluck Liengprayoon. 2018. Nutritional value of deer antler velvet powder and its function on improvement of skin complexion. ASEAN Bioenergy and Bioeconomy Conference 2018. June 7, 2018
 • พัลลภา วุฒิภาพรกุล, อมร ไชยสัตย์, ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์, ภารดี อสุโกวิท และสุพนิดา วินิจฉัย. การพัฒนาผลิตภัณฑ์. 2561. การพัฒนาผลิตภัณฑ์นาโนเซรั่มที่มีส่วนผสมของนาโนแคปซูลหุ้มน้ำมันกากกาแฟอินทรีย์. การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ครั้งที่ 56 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร, กรุงเทพมหานคร.
 • Punlapa Vutdhipapornkul, Paradee Asugovit, Siriorn Anootthato and Thotsaphon Umamanit. DEVELOPMENT OF HEALTH PRODUCTS TO SUSTAINABLE ENHANCE INCOME AND LIFE QUALITY IMPROVEMENT FOR BANG KA CHAO COMMUNITY. ASEAN Bioenergy and Bioeconomy Conference 2020. No.1 Vol. 3.

หนังสือ/คู่มือ

 • ไม่มี