ดร.อันธิกา บุญแดง

นักวิจัย ชำนาญการพิเศษ
aapakb@ku.ac.th
02-9428599

ฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ

ประวัติการศึกษา

 • 2542 ปริญญาตรีจุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • 2554 ปริญญาเอกจุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ความชำนาญ/เชี่ยวชาญ

 • ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานวิจัยโดยย่อ

 • ทุนการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์เชิงชุมชน สังคมภายใต้โครงการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปี 2562 “การจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มมูลค่าและการใช้ประโยชน์จุลินทรีย์เพื่อผลิตภัณฑ์หมัก และการเพาะเห็ด”
 • ทุนสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.) ปี 2561 เรื่อง “การแยกกรดฟูมาริคจากน้ำหมักทะลายปาล์มน้ำมัน”
 • ทุนสนับสนุนการวิจัยจากสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ปี 2561-2562 เรื่อง “การผลิตกรดอิทาโคนิคจากทะลายปาล์มน้ำมันและการประยุกต์ใช้เพื่อการตกแต่งกันยับสำหรับผ้าฝ้าย”
 • ทุนสนับสนุนการวิจัยจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ปี 2560 เรื่อง “การติดตาม ประเมินผลโครงการวิจัยยางพาราปี 2560 และการผลักดันการใช้ประโยชน์”
 • ทุนสนับสนุนการวิจัยจากสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ปี 2560 เรื่อง “โครงการจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีการหมักและการพัฒนาเชื้อเพลิงชีวภาพจากชีวมวลทางการเกษตร”
 • ทุนสนับสนุนการวิจัยจากสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ปี 2559-2560 เรื่อง “การผลิตกรดอิทาโคนิคจากทะลายปาล์มน้ำมันในถังหมักแบบลอยตัวและการแยกกรดอิทาโคนิคออกจากน้ำหมัก” (2 ปี)
 • ทุนสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.) ปี 2559 เรื่อง “การผลิตกรดฟูมาริคจากทะลายเปล่าปาล์มน้ำมันในระดับถังหมักแบบลอยตัว”
 • ทุนสนับสนุนการวิจัยจากองค์กร JIRCAS ประเทศญี่ปุ่น ปี 2560-2561 เรื่อง “Characterization of polyhydroxybutyrate producing microorganisms”
 • ทุนสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.) ปี 2560 เรื่อง “การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเอทานอลจากทะลายเปล่าปาล์มน้ำมันด้วยเชื้อ K. marxianus mutant 166”
 • ทุนสนับสนุนการวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ปี 2560 เรื่อง “การคัดเลือกแอคติโนมัยสีทที่มีความสามารถในการควบคุมราโรคพืชเศรษฐกิจในประเทศไทย””

ผลงานทางวิชาการโดยย่อ

บทความตีพิมพ์ (วารสาร)

 • Boondaeng, A., Vaithanomsat, P., Apiwatanapiwat, W., Trakunjae, C. Kongtud, W. (2015) Statistical Approach for Optimization of Ethanol Production from Fast-growing Trees: Acacia mangium and Acacia hybrid. Bioresources. 10 (2): 3154-3168.
 • A. Boondaeng, P. U-thai, C. Trakunjae, S. Chuntranuluck, and P. Vaithanomsat. 2019.
  Statistical optimization of itaconic acid fermentation from oil palm empty fruit bunch
  by Aspergillus terreus K17 for the application in textile industry. Thai J. Agric. Sci. 52(2): 119-130
 • Nanthavut Niyomvong and Antika Boondaeng. 2019. Ethanol production from cassava stem using
  Saccharomyces cerevisiae TISTR 5339 through simultaneous saccharification and fermentation.
  Agriculture and Natural resources. 53, 667–673.
 • นันทวุฒิ นิยมวงษ์ และอันธิกา บุญแดง (2560) การศึกษาลำต้นมันสำปะหลังเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับการผลิตกลูโคส รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 9 หน้า 330-336″

หนังสือ/คู่มือ

 • ไม่มี