นายไกรฤกษ์ โง้วสุวรรณ

นักวิจัย ชำนาญการ
aapkrn@ku.ac.th
02-9428600-3

ฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ

ประวัติการศึกษา

  • 2544 ปริญญาตรีวศ.บ. (วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต) โทรคมนาคม พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  • 2549 ปริญญาโทวศ.ม. (วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต) คอมพิวเตอร์ พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  • 2563 ปริญญาเอกวศ.ด. (วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต) ไฟฟ้า (แขนงวิชา อิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ความชำนาญ/เชี่ยวชาญ

  • Embedded System design, Image Processing, Digital Circuit Design, Computer Programming, Electronic Design

ประสบการณ์ทำงานวิจัยโดยย่อ

  • การพัฒนาเครื่องเนียร์อินฟราเรดขนาดเล็กเพื่อใช้ตรวจสอบคุณภาพไบโอดีเซลแบบไร้สารเคมี
  • การพัฒนาเครื่องมือวัดค่าวอเตอร์แอกทิวิตีราคาประหยัด

ผลงานทางวิชาการโดยย่อ

บทความตีพิมพ์ (วารสาร)

  • Krairuek Ngowsuwan, Dusit Thanapatay, Sumaporn Kasemsumran, “”Performance improvement of temperature compensation in near infrared analysis of orange sweetness by applying direct standardization””, Journal of Near Infrared Spectroscopy, Volume 26, Issues 6, March August 2018, Pages 369-378
  • Sumaporn Kasemsumran, Waraporn Apiwatanapiwat, Krairuek Ngowsuwan, Sunee Jungtheerapanich, “Rapid selection of Andrographis paniculata medicinal plant materials based on major bioactive using near-infrared spectroscopy”, Chemical papers.
  • Sumaporn Kasemsumran, Waraporn Apiwatanapiwat, Krairuek Ngowsuwan, Sunee Jungtheerapanich, Satoru Miyata, “Near-Infrared Spectroscopic Analysis for Rapid Evaluation of Major Chemical Components in Sugarcane Bagasse”, Thai Journal of Agricultural Science, Volume 54, Issues 2.

หนังสือ/คู่มือ

  • ไม่มี