ดร.สุนีย์ จึงธีรพานิช

นักวิจัย ปฏิบัติการ
aapsnj@ku.ac.th
02- 9428600-3 ต่อ 505

ฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ

ประวัติการศึกษา

  • 2548 ปริญญาตรีวท.บ. (วิทยาศาสตรบัณฑิต) พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • 2551 ปริญญาโทวท.ม. (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต)พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • 2559 ปริญญาเอกวท.ด. (วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต) เทคโนโลยีทางอาหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ความชำนาญ/เชี่ยวชาญ

  • พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ข้าวและแป้ง Near Infrared Spectroscopy

ประสบการณ์ทำงานวิจัยโดยย่อ

  • นวัตกรรมการผลิตพอลิเปปไทด์ฟื้นฟูผิวคุณภาพสูงจากรังนกนางแอ่นเคยู
  • การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันปาล์มดิบด้วยเทคโนโลยีสีเขียว
  • การพัฒนาเทคโนโลยีควบคุมกระบวนการหมักเพื่อผลิตอาหารแบบเรียลไทม์ด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าอินฟราเรดใกล้
  • การวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์น้ำปลาร้าด้วยเทคนิคสเปกโตรสโคปีย่านใกล้อินฟราเรด

ผลงานทางวิชาการโดยย่อ

บทความตีพิมพ์ (วารสาร)

  • Jungtheerapanich, S., Tananuwong, K., and Anuntagool, J. 2017. Aging kinetics of low amylose rice during storage at ambient and chilled temperatures. International Journal of Food Properties. 20(8):1904-1912.

หนังสือ/คู่มือ

  • ไม่มี