ดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์

นักวิจัย เชี่ยวชาญ
aappln@ku.ac.th
02-9428600-3 ต่อ 706

ฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ

ประวัติการศึกษา

 • 2534Rajini High School
 • 2538Bachelor of Science (2nd Honour) Biochemistry, Chulalongkorn University, Thailand
 • 2540Thai Government Scholarship for Master of Philosophy (M.Phil., Biochemistry), Imperial College of Science, Technology and Medicine, University of London, United Kingdom
 • 2543Thai Government Scholarship for Doctor of Philosophy (Ph.D., Biochemistry: Bacterial Molecular Biology, Enzyme Technology), Imperial College of Science, Technology and Medicine, University of London, United Kingdom

ความชำนาญ/เชี่ยวชาญ

 • Enzyme technology, Microbiology, HPLC

ประสบการณ์ทำงานวิจัยโดยย่อ

 • นวัตกรรมการผลิตวัสดุชีวภาพคุณสมบัติพิเศษจากโปรตีนไหมเซริซิน
 • การพัฒนาเพพไทด์จากจิ้งหรีดเพื่อการพัฒนาเครื่องดื่มชะลอการเสื่อมสำหรับผู้สูงอายุ
 • การสกัดเอนไซม์บรอมิเลนจากส่วนเหลือของอุตสาหกรรมสับปะรดเพื่อเป็นสารออกฤทธิ์ชีวภาพมูลค่าสูงสำหรับการส่งออก
 • การส่งเสริมการเจริญเติบโตและการผลิตสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากเห็ดหลินจือเขากวางอ่อนด้วยการกระตุ้นด้วยแสงเทียมสำหรับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง
 • การผลิตโปรตีนไฮโดรไลเสทจากดักแด้ไหมอีรี่เพื่อพัฒนาเป็นอาหารเสริมสุขภาพ
 • การศึกษาหลักการนำน้ำทิ้งจากภาคอุตสาหกรรมไปใช้ประโยชน์ในภาคการเกษตร กรณีศึกษา อุตสาหกรรมน้ำตาล และ อุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลัง
 • การติดตาม ประเมินผล และการใช้ประโยชน์โครงการวิจัยด้านยางพารา
 • การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากเส้นใยเห็ดในพื้นที่ป่าดงใหญ่ จังหวัดอำนาจเจริญ
 • Characterization of polyhydroxybutyrate producing microorganisms
 • การติดตามและประเมินผลโครงการวิจัยยางพารา ประจำปีงบประมาณ 2559 และการจัดทำยุทธศาสตร์วิจัยยางพารา (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบับร่าง)
 • การพัฒนาการใช้ประโยชน์ใบและเหง้าสับปะรดอย่างครบวงจรและการประเมินมูลค่าและความเป็นไปได้เชิงพาณิชย์
 • Cassava Pulp to Ethanol Process Development: Pilot plant

ผลงานทางวิชาการโดยย่อ

บทความตีพิมพ์ (วารสาร)

 • Vaithanomsat, P., Boonlum, N., Trakunjae, C., Apiwatanapiwat, W., Janchai, P., Boondaeng, A., Phalinphattharakit, K., Nimitkeatkai, H. and Jarerat, A. (2022) Functionality of yeast β-glucan recovered from Kluyveromyces marxianus by alkaline and enzymatic processes. Polymers. 14: 1582. https://doi.org/ 10.3390/polym14081582.
 • Vaithanomsat, P., Boonlum, N., Trakunjae, C., Apiwatanapiwat, W., Janchai, P., Boondaeng, A., Phalinphattharakit, K., Nimitkeatkai, H. and Jarerat, A. (2022) Functionality of yeast β-glucan recovered from Kluyveromyces marxianus by alkaline and enzymatic processes. Polymers. 14: 1582. https://doi.org/ 10.3390/polym14081582.
 • Boondaeng, A., Khanoonkon, N., Vaithanomsat, P., Apiwatanapiwat, W., Trakunjae, C., Janchai, P.,
  Niyomvong, N. (2022) Recovery and purification of fumaric acid from fermented oil palm empty fruit bunches using a simple two-stage precipitation procedure. Fermentation 8: 121. https://doi.org/10.3390/ fermentation8030121
 • Kasemsumran, S., Boondaeng, A., Ngowsuwan, K., Jungtheerapanich, S., Apiwatanapiwat, W., Janchai, P., Meelaksana, J. and Vaithanomsat, P. (2022) Simultaneous Monitoring of the Evolution of Chemical Parameters in the Fermentation Process of Pineapple Fruit Wine Using the Liquid Probe for Near-Infrared Coupled with Chemometrics. Foods 11: 377. https://doi.org/ 10.3390/foods11030377
 • Boondaeng, A., Kasemsumran, S., Ngowsuwan, K., Vaithanomsat, P., Apiwatanapiwat, W., Trakunjae, C., Janchai, P., Jungtheerapanich, S. and Niyomvong, N. (2021) Fermentation condition and quality evaluation of pineapple fruit wine. Fermentation. 8: 11. https:// doi.org/10.3390/fermentation8010011
 • Sutaswiriy, N., Homklin, S., Kreetachat, T., Vaithanomsat, P. and Kreetachat, N. (2021) Monitoring estrogen and androgen residues from livestock farms in Phayao Lake, Thailand. Environmental Monitoring and Assessment. 193(812): 1-16. https://doi.org/10.1007/s10661-021-09607-9
 • Pothacharoen, P.; Chaiwongsa, R.; Chanmee, T.; Insuan, O.; Wongwichai, T.; Janchai, P. and Vaithanomsat, P. (2021) Bromelain extract exerts antiarthritic effects via chondroprotection and the suppression of TNF-α–induced NF-κB and MAPK signaling. Plants 10: 2273. https://doi.org/ 10.3390/plants10112273
 • Vaithanomsat, P., Trakunjae, C., Meelaksana, J., Boondaeng, A., Apiwatanapiwat, W., Janchai, P., Boonyarit, J. and Chollakup, R. (2021) Improvement of pineapple leaf fiber quality by pectinase produced from newly isolated Bacillus subtilis subsp. Inaquosorum P4-1. Fibers and Polymers DOI 10.1007/s12221-021-0120-0.
 • Boondaeng, A, Suwanruji, P., Vaithanomsat, P., Apiwatanapiwat, W., Trakunjae, C., Janchai, P., Apipatpapha, T., Chanka, N. and Chollakup, R. (2021) Bio-synthesis of itaconic acid as an anti-crease finish for cellulosic fiber fabric. RSC Advances 11: 25943-25950.
 • Vaithanomsat, P., Kongsin, K., Trakunjae, C., Boonyarit, J., Jarerat, A., Sudesh, K. and Chollakup, R*. (2021) Biosynthesized poly(3-hydroxybutyrate) on coated pineapple leaf fiber papers for biodegradable packaging application. Polymers 13(11): 1-15. https://doi.org/10.3390/ polym13111733

หนังสือ/คู่มือ

 • ไม่มี