นายพรเทพ เย็นพิรุณ

นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
aapphy@ku.ac.th
02-9428600-3 ต่อ 802

ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ

ประวัติการศึกษา

 • 2555 ปริญญาตรีวท.บ.(วิทยาศาสตร์เกษตร) คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ความชำนาญ/เชี่ยวชาญ

 • " การเตรียมแป้งและ Celluloseดัดแปรทางเคมี การวิเคราะห์หมู่แทนที่ในแป้งและCelluloseที่ดัดแปรทางเคมี การวิเคราะห์สมบัติของแป้งและCelluloseที่ดัดแปรทางเคมี "

ประสบการณ์ทำงานวิจัยโดยย่อ

 • ทุนสนับสนุนการวิจัยจาก หน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ปี 2564 เรื่อง โรงงานต้นแบบนวัตกรรมการผลิตสารให้กลิ่นรสมูลค่าสูงจากวัตถุดิบฐานชีวภาพ
 • ทุนสนับสนุนการวิจัยจาก สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ปี 2564
  เรื่อง นวัตกรรมการผลิตบรรจุภัณฑ์จากเปลือกทุเรียนแอคทีฟเคลือบผิวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการห่อทุเรียนแกะเปลือก
 • ทุนสนับสนุนการวิจัยจาก สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2563 เรื่อง นวัตกรรมการผลิตเปปไทด์ฟื้นฟูผิวคุณภาพสูงจากรังนกนางแอ่นเคยู
 • ทุนสนับสนุนการวิจัยจาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ปี 2563 เรื่อง การพัฒนาฟิล์มจากเส้นใยเซลลูโลสในชานอ้อยสำหรับประยุกต์ใช้เป็นบรรจุภัณฑ์อาหาร
 • ทุนสนับสนุนการวิจัยจาก สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ปี 2563 เรื่องบรรจุภัณฑ์พลาสติกชีวภาพต้านจุลินทรีย์จากวัสดุฐานเทอร์โมพลาสติกสตาร์ชมันสำปะหลังเพื่อการประยุกต์ใช้งานด้านบรรจุภัณฑ์
 • ทุนสนับสนุนการวิจัยจาก สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2562 เรื่อง การพัฒนาแป้งข้าวผสมสำเร็จรูปที่มีค่าดัชนีน้ำตาลต่ำและปราศจากกลูเต็นสำหรับทำโดนัท แพนเค้ก วัฟเฟิล และเค้กนึ่ง
 • ทุนสนับสนุนการวิจัยจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ปี 2561 เรื่อง การพัฒนากระบวนการผลิตแป้งข้าวโปรตีนต่ำจากข้าวไรซ์เบอรี่ขัดสี (ในชุดโครงการ: การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าและยกระดับฐานข้าวไรซ์เบอรี่)
 • ทุนสนับสนุนการวิจัยจาก ทุนสนับสนุนจากรัฐบาลภายใต้โครงการเกษตร อาหาร และเทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อการขับเคลื่อน Thailand 4.0 ปี 2561 เรื่อง การพัฒนาการผลิตแป้งข้าวและแป้งข้าวผสมสำเร็จรูปสำหรับผลิตภัณฑ์อาหารชนิดต่างๆ ในระดับโรงงานต้นแบบ (ระยะที่ 2)

ผลงานทางวิชาการโดยย่อ

บทความตีพิมพ์ (วารสาร)

 • Rakmai J., Mejuto J.C., Sang Y., Jafari S.M., Xiao J. and Simal-Gandara J. 2021. Encapsulation of essential oils. In: Ho, T.M., Hidefumi, Y., Terao, K. and Bhandari, B.R. (Eds.), Functionality of Cyclodextrins in Encapsulation for Food Applications, Springer Nature.
 • Rakmai, J., Cheirsilp, B. and Srinuanpan, S. 2019. Designation of rice cake starters for fermented rice products with desired characteristics and fast fermentation. Journal of Food Science and Technology. 56: 3914-3022.
 • Rakmai, J., Cheirsilp, B., Cid, A., Torrado-Agrasar, A., Mejuto, J.C., Simal-Gandara, J. 2018. Encapsulation of essential oils by cyclodextrins: characterization and evaluation. In: Poonam Arora, Neelima Dhingra (Eds.), Cyclodextrin – A Versatile Ingredient, IntechOpen. https://doi.org/10.5772/intechopen.73589
 • Rakmai, J., Cheirsilp, B., Mejuto, J.C., Simal-Gandara, J. and Torrado-Agrasar, A. 2018. Antioxidant and antimicrobial properties of encapsulated guava leaf oil in hydroxypropyl-beta-cyclodextrin. Ind Crops Prod. 111: 219-225.
 • Rakmai, J., Cheirsilp, B., Torrado-Agrasar, A., Simal-Gandara, J. and Mejuto, J.C. 2017. Encapsulation of yarrow essential oil in hydroxypropyl-beta-cyclodextrin: physiochemical characterization and evaluation of bio-efficacies. CyTA J Food. 15: 409-417.
 • Rakmai, J., Cheirsilp, B., Mejuto, J.C., Torrado-Agrasar, A. and Simal-Gandara, J. 2017. Physio-chemical characterization and evaluation of bio-efficacies of black pepper essential oil encapsulated in hydroxypropyl-beta-cyclodextrin. Food Hydrocoll. 65: 157-164.
 • Rakmai, J. and Cheirsilp, B. 2016. Continuous production of β-cyclodextrin by cyclodextrin glycosyltransferase immobilized in mixed gel beads: comparative study in continuous stirred tank reactor and packed bed reactor. Biochem Eng J. 105: 107-113.
 • Cheirsilp, B. and Rakmai, J. 2016. Inclusion complex formation of cyclodextrin with its guest and their applications. Biol Eng Med. 2: 1-6.
 • Rakmai, J., Cheirsilp, B. and Prasertsan, P. 2015. Enhance thermal stability of cyclodextrin glycosyltransferase in alginate-gelatin mixed gel beads and the application for β-cyclodextrin production. Biocatal Agric Biotechnol. 4: 717-726.

หนังสือ/คู่มือ

 • ไม่มี