ดร.ประภัสสร รักถาวร

นักวิจัย ชำนาญการพิเศษ
aappsr@ku.ac.th
02-9428600-3 ต่อ 407

ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ

ประวัติการศึกษา

  • 2543 ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • 2551 ปริญญาโทวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (จุลชีววิทยา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • 2566 ปริญญาเอกปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ความชำนาญ/เชี่ยวชาญ

  • การผลิตสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากเชื้อจุลินทรีย์ด้วยกระบวนการหมักแบบแห้งจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเพื่อผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงาม

ประสบการณ์ทำงานวิจัยโดยย่อ

  • ไม่มี

ผลงานทางวิชาการโดยย่อ

บทความตีพิมพ์ (วารสาร)

  • ไม่มี

หนังสือ/คู่มือ

  • ไม่มี