ดร.นัฏพร ขนุนก้อน

นักวิจัยชำนาญการ
aapnok@ku.ac.th
02-9428600-3 ต่อ 802

ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ

ประวัติการศึกษา

  • 2550 ปริญญาตรีวท.บ. (เทคโนโลยีการอาหาร) มหาวิทยาลัยมหิดล
  • 2554 ปริญญาโทวท.ม. (เทคโนโลยีการบรรจุ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • 2554 ปริญญาเอกปร.ด. (เทคโนโลยีการบรรจุ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ความชำนาญ/เชี่ยวชาญ

  • Converting technology for plastics, i.e. extrusion, injection molding, film blowing; polymer blends and composites

ประสบการณ์ทำงานวิจัยโดยย่อ

  • โครงการ การพัฒนาฟิล์มต้านอนุมูลอิสระและยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์จากคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสที่มีการเติมสารสกัดกรดฟีนอลิกและนาโนเซลลูโลสจากชานอ้อยสำหรับการประยุกต์ใช้ทางเวชสำอาง
  • โครงการ การพัฒนาถาดพลาสติกชีวภาพใช้แล้วทิ้งจากวัสดุฐานเทอร์โมพลาสติกสตาร์ช/เส้นใยธรรมชาติ
  • โครงการ บรรจุภัณฑ์พลาสติกชีวภาพต้านจุลินทรีย์จากวัสดุฐานเทอร์โมพลาสติกสตาร์ชมันสำปะหลังเพื่อการประยุกต์ใช้งานด้านบรรจุภัณฑ์
  • โครงการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางชนิดมาส์กหน้าจากชานอ้อย

ผลงานทางวิชาการโดยย่อ

บทความตีพิมพ์ (วารสาร)

  • ไม่มี

หนังสือ/คู่มือ

  • ไม่มี