ดร.เนตรดาว มุสิกมาศ

นักวิจัยชำนาญการพิเศษ
aapndm@ku.ac.th
02-9428600-3, 02-940-5634

ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ

ประวัติการศึกษา

 • 2542 ปริญญาตรีวท.บ. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์
 • 2546 ปริญญาโทวท.บ. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์
 • 2558 ปริญญาเอก"Ph.D.(Microbiology-Biotechnology) Montpellier SupAgro Ph.D. (Tropical Agriculture) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ "

ความชำนาญ/เชี่ยวชาญ

 • การสกัดสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ การวิเคราะห์องค์ประกอบทางชีวเคมีด้วยเทคนิคโครมาโตกราฟี

ประสบการณ์ทำงานวิจัยโดยย่อ

 • Study of the biochemical and mesostructural dynamics during natural rubber coagula maturation and impact on rheological properties
 • การเพิ่มมูลค่ากุหลาบพันปีจากการเกษตรพื้นที่สูงสู่สารสกัดและสารสเต็มเซลล์เพื่อการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมเพื่อสุขภาพและเครื่องสำอาง
 • การวิจัยและพัฒนาสารสกัดสเต็มเซลล์จากกุหลาบพันปีสู่การเพิ่มมูลค่าในอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง
  การพัฒนาระบบห่อหุ้มนาโนจากน้ำมันมะรุมเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพในระดับอุตสาหกรรม
 • นวัตกรรมการบำรุงผิวด้วยนาโนเอสเซ้นต์จากรำข้าวไรซ์เบอร์รี่ภายใต้การศึกษาแนวทางการตลาดเฉพาะกลุ่ม (Niche market) สำหรับผลิตภัณฑ์ข้าวอินทรีย์และการนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ข้าวไรซ์เบอร์รีบรรจุถุงและซีเรียลจากข้าวไรซ์เบอร์รีที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงและคาร์บอนฟุตพริ้นท์ต่ำเพื่อการตลาดเฉพาะทาง
 • การพัฒนาสารสกัดมาตรฐานจากมะขามป้อมและเอนไซม์บริสุทธิ์จากสับปะรดเพื่อการประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางชะลอวัย
 • นวัตกรรมการผลิตเปปไทด์ฟื้นฟูผิวคุณภาพสูงจากรังนกนางแอ่นเคยู
 • Impact of Hevea brasiliensis clone on biochemical indicators of latex and raw properties of natural rubber (TSR5-like and TSR10-like)
 • การผลิตสารสกัดเซราไมด์จากรำข้าวไรซ์เบอร์รี่เพื่อใช้ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางบำรุงผิว
  การพัฒนากระบวนการผลิตอนุภาคลิกนินเป็นสารต้านจุลชีพเพื่อประยุกต์ใช้แทนอนุภาคซิลเวอร์นาโน”

ผลงานทางวิชาการโดยย่อ

บทความตีพิมพ์ (วารสาร)

 • Winitchai S, Suphamitmongkol W, Tomon N, Chaiyut J, Lerksamran T, Banchong Y, Trisonthi P, Saah S, Liengprayoon S. and Musigamart, N. 2021. Phytochemical composition and biological activities of crude extract from flowers and leaves of Rhododendron Aarboreum SM. From northern Thailand. Malaysian Applied Biology Journal, 50(5). (In press).
 • Srisomboon, S., Wadeesirisak, K., Vaysse, L., Sainte-Beuve, J., Musigamart, N., Liengprayoon, S., Bonfils, F., Rattanaporn, K. and Bottier, C. 2021. Optimization of a protein extraction method from natural rubber sheets made of Hevea brasiliensis latex. J Rubber Res 24, 27–39. https://doi.org/10.1007/s42464-020-00069-1.
 • N. Musigamart, S. Liengprayoon, S. Klanarong, E. Dubreucq, J. Lecomte, L. Vaysse. A Rapid Quantitative Analysis of Native Antioxidants in Natural Rubber (Hevea brasiliensis) During Maturation. 2013. Advanced Materials Research, 844. 410-414.
 • Silpi, A. Lacointe, P. Kasempsap, S. Thanysawanyangkura, P. Chantuma, E. Gohet, N. Musigamart, A. Clément, T. Améglio, P. Thaler. 2007. Carbohydrate reserves as a competing sink: evidence from tapping rubber trees. Tree Physiology, 27. 881–889.

หนังสือ/คู่มือ

 • ไม่มี