นายเกษม หฤทัยธนาสันติ์

นักวิจัยชำนาญการ
aapksh@ku.ac.th
0-2942-8600-3 ต่อ 130

ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ

ประวัติการศึกษา

 • 2539 ปริญญาตรีวศ.บ.( วิศวกรรมเคมี) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • 2544 ปริญญาโทวศ.ม.( วิศวกรรมเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ความชำนาญ/เชี่ยวชาญ

 • Unit Operation, Experiment Design, Statistic, Biomass energy

ประสบการณ์ทำงานวิจัยโดยย่อ

 • โครงการ “การศึกษาศักยภาพวัตถุดิบของโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานรากของบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)”, บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) 2563
 • โครงการ “การศึกษาศักยภาพวัตถุดิบและความเป็นไปได้ของโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก”, บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) 2563
 • โครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก ประจำปี 2563, บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) 2563
 • โครงการ “Implementation of FSC FM Certification”, บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน) 2563
 • โครงการ “Implementation of FSC FM Certification”, บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน) 2563
 • โครงการ อบรมการปลูกไม้โตเร็วเพื่อพลังงาน, บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) 2562
 • โครงการ “การพัฒนาเครื่องระเบิดไอน้ำสำหรับผลิตเส้นใยไผ่ ระดับอุตสาหกรรม”, บริษัท สหโคเจน กรีน จำกัด 2562
 • โครงการ “การศึกษาศักยภาพวัตถุดิบและความเป็นไปได้ของโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลร่องฟอง จังหวัดแพร่”, บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี1 จำกัด 2561
 • โครงการศึกษาศักยภาพและรูปแบบการพัฒนาและส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ (ระยะที่ 1 จำนวน 5 จังหวัด), บริษัท ซิดเอ็น จำกัด 2559
 • โครงการ “Feasibility Study for Fuel Supply for Biomass Power Plant Project for Gulf Energy Development” บริษัท เอ็นโซล จำกัด 2558″

ผลงานทางวิชาการโดยย่อ

บทความตีพิมพ์ (วารสาร)

 • ไม่มี

หนังสือ/คู่มือ

 • ไม่มี