งานอาคารและสถานที่

   

แบบฟอร์มออนไลน์

ลำดับ รายการ วันที่อัพเดท กรอกแบบฟอร์ม
1 แบบฟอร์มขออนุมัติใช้ห้องจัดประชุม/อบรม/สัมมนา 9 April 2018 กรอกแบบฟอร์ม
2 แบบฟอร์มขออนุมัติใช้รถส่วนกลางประจำสถาบันผลิตผลเกษตรฯ 9 April 2018 กรอกแบบฟอร์ม
3 แบบฟอร์มการยืมโสตทัศนูปกรณ์ของฝ่ายวิจัยเชิงพาณิชย์และการจัดการสารสนเทศ 9 April 2018 กรอกแบบฟอร์ม
4 แบบฟอร์มขอยกเลิกการขอใช้บริการผ่านระบบออนไลน์ 30 May 2018 กรอกแบบฟอร์ม
5 แบบฟอร์มขอมีบัตร Key Card สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย 4 Oct 2021 กรอกแบบฟอร์ม
6 แบบฟอร์มขอมีบัตร Key Card สำหรับลูกจ้างโครงการ-ลูกจ้างชั่วคราว 4 Oct 2021 กรอกแบบฟอร์ม
7 แบบฟอร์มใบสั่งงาน (แจ้งซ่อม) 1 Dec 2022 กรอกแบบฟอร์ม
8 แบบฟอร์มขอมีบัตรเข้า-ออก สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย/เงินรายได้ 14 Oct 2023 กรอกแบบฟอร์ม
9 แบบฟอร์มขอมีบัตรเข้า-ออก สำหรับลูกจ้างชั่วคราว/จ้างเหมาอื่นๆ 14 Oct 2023 กรอกแบบฟอร์ม