งานการเจ้าหน้าที่

   

สำหรับการดาวน์โหลดเอกสารและขั้นตอนต่างๆ ที่เกี่ยวกับงานการเจ้าหน้าที่

หากบุคลากรท่านใดมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

กรุณาติดต่องานการเจ้าหน้าที่ เบอร์ 02-942-8600-3 ต่อ 208

Form งานการเจ้าหน้าที่

ลำดับ รายการ วันที่อัพเดท ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
1 form IDP Nov 6, 2020
2 form JA    
2.1 form JA ผู้บริหาร 1-2564 (1 ก.ค. -31 ธ.ค.63) Nov 6, 2020
2.2 form JA ผู้ปฏิบัติงาน1-2564 (1 ก.ค. -31 ธ.ค.63) Nov 6, 2020
2.3 form JA พนักงานเงินรายได้ 1-2564 (1 ก.ค. -31 ธ.ค.63) Nov 6, 2020
3 form PMS Nov 6, 2020
4 form กองทุนสวัสดิภาพ Nov 6, 2020  
4.1 form แบบคำขอรับเงินช่วยเหลือบุคลากรผู้ประสบภัย Nov 6, 2020
4.2 form แบบหนังสือแสดงเจตนา ระบุผู้รับเงินช่วยเหลือกรณีบุคลากรเสียชีวิต Nov 6, 2020
5 form กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ Nov 6, 2020
6 form การขอรับเงินชดเชย Nov 6, 2020
7 form การรับสมัครงาน    
7.1 แบบฟอร์มใบสมัครพนักงานเงินงบประมาณ Nov 6, 2020
7.2 แบบฟอร์มใบสมัครพนักงานเงินรายได้ Nov 6, 2020
7.3 แบบฟอร์มใบสมัครลูกจ้างโครงการ Nov 6, 2020
7.4 แบบฟอร์มใบสมัครลูกจ้างเหมา Nov 6, 2020
8 form การลาออก Nov 6, 2020
9 form ขอจ้างลูกจ้างโครงการ Nov 6, 2020
10 form ขอตำแหน่งทางวิชาการ Nov 6, 2020
11 form ขอมีบัญชีเครือข่ายนนทรีชั่วคราว (ไม่เกิน 1 ปี) Nov 6, 2020
12 form ขอมีบัตรประจำตัว Nov 6, 2020
13 form ขอหนังสือรับรองเงินเดือน Nov 6, 2020
14 form ขออนุมัติเดินทาง Nov 6, 2020
15 form จัดทำทะเบียนประวัติ (บรรจุใหม่) Nov 6, 2020
16 form ตอบรับนิสิตฝึกงาน Nov 6, 2020
17 form บัญชีลงเวลาปฏิบัติงาน Nov 6, 2020
18 form เบิกสวัสดิการค่าการศึกษาบุตร Nov 6, 2020
19 form เบิกสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล Nov 6, 2020
20 form ใบลาต่าง ๆ Nov 6, 2020
21 form ใบสมัครงาน Nov 6, 2020
22 form ประกันสังคม Nov 6, 2020
23 form ปรับวุฒิและเปลี่ยนตำแหน่ง Nov 6, 2020
24 form ลาศึกษาต่อ Nov 6, 2020
25 form สัญญาจ้างลูกจ้างโครงการ Nov 6, 2020
26 คู่มือพนักงานมหาวิทยาลัย Nov 6, 2020

Flow งานการเจ้าหน้าที่

ลำดับ รายการ วันที่อัพเดท ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
1 flow การขอตำแหน่งชำนาญการ Nov 6, 2020
2 flow การขอรับเงินคืนจากรกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ Nov 6, 2020
3 flow การขอหนังสือรับรองเงินเดือน Nov 6, 2020
4 flow การจ้างลูกจ้างโครงการ Nov 6, 2020
5

flow การประเมิน ( รองผอ./หัวหน้าฝ่าย/ผู้ช่วย ผอ. )

Nov 6, 2020
6 flow การประเมินผลการปฏิบัติงานผู้ปฏิบัติงาน Nov 6, 2020
7 flow การลาออก Nov 6, 2020
8 flow การสมัครกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ Nov 6, 2020

Checklist งานการเจ้าหน้าที่

ลำดับ รายการ วันที่อัพเดท ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
1 checklist การขอรับเงินคืนจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ Nov 6, 2020
2 checklist การสมัครกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ Nov 6, 2020
3 checklist เอกสารการขออนุมัติบรรจุ โอนย้าย Nov 6, 2020
4 checklist เอกสารประกอบการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ Nov 6, 2020
5

checklist เอกสารประกอบการตรวจสอบแบบประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน

Nov 6, 2020
6

checklist เอกสารประกอบการเสนอ เรื่อง ขอแก้ไขคำนำหน้านาม ชื่อตัว และชื่อสกุล

Nov 6, 2020
7

checklist เอกสารประกอบการเสนอเรื่อง ขออนุมัติขยายเวลาศึกษาต่อ

Nov 6, 2020
8

checklist เอกสารประกอบการเสนอเรื่อง ขออนุมัติลาไปฝึกอบรม หรือวิจัย ณ ต่างประเทศ

Nov 6, 2020
9

checklist เอกสารประกอบการเสนอเรื่อง ขออนุมัติลาศึกษา ณ ต่างประเทศ

Nov 6, 2020
10

checklist เอกสารประกอบการเสนอเรื่อง ขออนุมัติลาศึกษาภายในประเทศ

Nov 6, 2020
11 checklist เอกสารประกอบการเสนอเรื่อง แจ้งกำหนดวันออกเดินทาง กรณีลาฝึกอบรม วิจัย และดูงาน ณ ต่างประเทศ Nov 6, 2020
12 checklist เอกสารประกอบการเสนอเรื่อง รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงาน (กรณีลาศึกษา) Nov 6, 2020
13 checklist เอกสารประกอบการเสนอเรื่อง รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงาน กรณีลาฝึกอบรม วิจัย และดูงาน ณ ต่างประเทศ Nov 6, 2020
14 checklist เอกสารประกอบการเสนอเรื่องขออนุมัติกำหนดอัตราค่าจ้างตามคุณวุฒิพนักงานมหาวิทยาลัย Nov 6, 2020
15 checklist เอกสารประกอบการเสนอเรื่องขออนุมัติปรับวุฒิและเปลี่ยนตำแหน่ง Nov 6, 2020