งานการเจ้าหน้าที่

   

สำหรับการดาวน์โหลดเอกสารและขั้นตอนต่างๆ ที่เกี่ยวกับงานการเจ้าหน้าที่

หากบุคลากรท่านใดมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

กรุณาติดต่องานการเจ้าหน้าที่ เบอร์ 02-942-8600-3 ต่อ 208

Form หน่วยทรัพยากรบุคคล

ลำดับ รายการ วันที่อัพเดท ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
1 form กองทุนสวัสดิภาพ    
1.1 form แบบคำขอรับเงินช่วยเหลือบุคลากรผู้ประสบภัย 26/6/2023
1.2 form แบบหนังสือแสดงเจตนา ระบุผู้รับเงินช่วยเหลือกรณีบุคลากรเสียชีวิต 26/6/2023
2 form กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 26/6/2023
3 form การขอรับเงินชดเชย 26/6/2023
4 form การรับสมัครงาน    
4.1 แบบฟอร์มใบสมัครพนักงานเงินงบประมาณ 6/11/2020
4.2 แบบฟอร์มใบสมัครพนักงานเงินรายได้ 6/11/2020
4.3 แบบฟอร์มใบสมัครลูกจ้างโครงการ 6/11/2020
4.4 แบบฟอร์มใบสมัครลูกจ้างเหมา 6/11/2020
5 form การลาออก 26/6/2023
6 form ขอจ้างลูกจ้างโครงการ 26/6/2023
7 form ขอตำแหน่งทางวิชาการ 26/6/2023
8 form ขอมีบัญชีเครือข่ายนนทรีชั่วคราว (ไม่เกิน 1 ปี) 26/6/2023
9 form ขอมีบัตรประจำตัว 26/6/2023
10 form ขอหนังสือรับรองเงินเดือน การทำงาน 26/6/2023
11 form ขออนุมัติเดินทาง 26/6/2023
12 form จัดทำทะเบียนประวัติ (บรรจุใหม่) 26/6/2023
13 form ตอบรับนิสิตฝึกงาน 6/11/2020
14 form บัญชีลงเวลาปฏิบัติงาน 26/6/2023
15 form เบิกสวัสดิการค่าการศึกษาบุตร มก. 26/6/2023
16 form เบิกสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล มก. 26/6/2023
17 form ใบลาต่าง ๆ 26/6/2023
18 form ใบสมัครงาน 26/6/2023
19 form ประกันสังคม 26/6/2023
20 form ปรับวุฒิและเปลี่ยนตำแหน่ง 26/6/2023
21 form ลาศึกษาต่อ 26/6/2023
22 form การต่อสัญญาจ้างลูกจ้างโครงการ 26/6/2023
23 คู่มือพนักงานมหาวิทยาลัย 26/6/2023
24 ขอเบิกประกันสุขภาพกลุ่ม มก 26/6/2023
25 ขอหนังสือรับรองการทำงาน 26/6/2023
26 ขออนุมัติไปปฏิบัติงาน Talent Mobility 26/6/2023
27 คำร้องขอรับสวัสดิการสมาชิก สอ.มก 26/6/2023
28 คำขอไปปฏิบัติงานวิจัย ณ ต่างประเทศ 26/6/2023
29 คำขออนุมัติเข้ารับการอบรม สัมมนา ประชุม ดูงาน 7/11/2023
30 คำขออนุมัติเข้า-ออกการปฏิบัติงาน 7/2/2024

Flow หน่วยทรัพยากรบุคคล

ลำดับ รายการ วันที่อัพเดท ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
1 flow การขอตำแหน่งชำนาญการ Nov 6, 2020
2 flow การขอรับเงินคืนจากรกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ Nov 6, 2020
3 flow การขอหนังสือรับรองเงินเดือน Nov 6, 2020
4 flow การจ้างลูกจ้างโครงการ Nov 6, 2020
5

flow การประเมิน ( รองผอ./หัวหน้าฝ่าย/ผู้ช่วย ผอ. )

Nov 6, 2020
6 flow การประเมินผลการปฏิบัติงานผู้ปฏิบัติงาน Nov 6, 2020
7 flow การลาออก Nov 6, 2020
8 flow การสมัครกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ Nov 6, 2020

Checklist หน่วยทรัพยากรบุคคล

ลำดับ รายการ วันที่อัพเดท ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
1 checklist การขอรับเงินคืนจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ Nov 6, 2020
2 checklist การสมัครกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ Nov 6, 2020
3 checklist เอกสารการขออนุมัติบรรจุ โอนย้าย Nov 6, 2020
4 checklist เอกสารประกอบการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ Nov 6, 2020
5

checklist เอกสารประกอบการตรวจสอบแบบประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน

Nov 6, 2020
6

checklist เอกสารประกอบการเสนอ เรื่อง ขอแก้ไขคำนำหน้านาม ชื่อตัว และชื่อสกุล

Nov 6, 2020
7

checklist เอกสารประกอบการเสนอเรื่อง ขออนุมัติขยายเวลาศึกษาต่อ

Nov 6, 2020
8

checklist เอกสารประกอบการเสนอเรื่อง ขออนุมัติลาไปฝึกอบรม หรือวิจัย ณ ต่างประเทศ

Nov 6, 2020
9

checklist เอกสารประกอบการเสนอเรื่อง ขออนุมัติลาศึกษา ณ ต่างประเทศ

Nov 6, 2020
10

checklist เอกสารประกอบการเสนอเรื่อง ขออนุมัติลาศึกษาภายในประเทศ

Nov 6, 2020
11 checklist เอกสารประกอบการเสนอเรื่อง แจ้งกำหนดวันออกเดินทาง กรณีลาฝึกอบรม วิจัย และดูงาน ณ ต่างประเทศ Nov 6, 2020
12 checklist เอกสารประกอบการเสนอเรื่อง รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงาน (กรณีลาศึกษา) Nov 6, 2020
13 checklist เอกสารประกอบการเสนอเรื่อง รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงาน กรณีลาฝึกอบรม วิจัย และดูงาน ณ ต่างประเทศ Nov 6, 2020
14 checklist เอกสารประกอบการเสนอเรื่องขออนุมัติกำหนดอัตราค่าจ้างตามคุณวุฒิพนักงานมหาวิทยาลัย Nov 6, 2020
15 checklist เอกสารประกอบการเสนอเรื่องขออนุมัติปรับวุฒิและเปลี่ยนตำแหน่ง Nov 6, 2020