ประกาศงานพัสดุ

   

การจัดซื้อครุภัณฑ์ใหม่

1. ประกาศเผยแพร่แผน

2. ประกาศร่างและเอกสารประกวดราคา

3. ประกาศเชิญ (e-Bidding)/ขายแบบ

4. ประกาศขอบเขตงาน (TOR)

5. ประกาศราคากลาง

6. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

7. ประกาศยกเลิก

8. แบบรายงาน สขร.1

9. รายการการจัดซื้อจัดจ้าง

การจำหน่าย การขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ

1. ประกาศการจำหน่าย การขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ