ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

   

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

ลำดับ รายการ
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรายการเตาผลิตความร้อน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด โดยวิธีคัดเลือก
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างอาคารโรงงานต้นแบบการผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลคุณภาพสูงจากไม้โตเร็ว แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 อาคาร โดยวิธีคัดเลือก
3 ประกาศผู้ชนะประกวดราคา ซื้อรายการระบบจัดเก็บแก๊ส แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4 ประกาศผู้ชนะประกวดราคา ซื้อรายการระบบทำความเย็นพร้อมสกรูลำเลียง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5 ประกาศผู้ชนะประกวดราคา ซื้อรายการระบบลำเลียงแบบสกรู แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6 ประกาศผู้ชนะประกวดราคา ซื้อรายการระบบท่อทนร้อน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7 ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างทำป้ายชื่ออาคาร “KAPI” แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8 ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบอาคารโรงงานการผลิตพืชขั้นสูงด้วยแสงเทียม แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9 ประกาศผู้ชนะประกวดราคารายการรถยนต์โดยสาร 11 ที่นั่ง  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ คัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิคส์ (e-bidding)
10 ประกาศผู้ชนะประกวดราคาซื้อรายการเครื่องสกัดสารแทรกในวัตถุดิบชีวมวลอัตโนมัติแบบ 2 เทคนิคพร้อมชุดควบคุมอุณหภูมิแบบน้ำหมุนเวียน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ คัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิคส์ (e-bidding)
11 ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ ชาย-หญิง ชั้น 1-8 ฝั่งซายอาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง สถาบันผลิตผลเกษตรฯ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างเหมาติดตั้งฉนวนกันเสียงห้องเรียน ๒๐๒ ศูนย์เรียนรวม ๓ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างเหมาผลิตสื่อวีดิทัศน์ผลการประกวดโครงการ Thailand Green Design Awards, Thai-Denmark Green Awards พร้อมเสียงบรรยาย แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง และอาคารโรงงานการผลิตพืชขั้นสูงด้วยแสงเทียม สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตร และอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างเหมาพนักงานทำความสะอาดประจำ อาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง (ฝั่งสถาบันผลิตผลเกษตรฯ ชั้น 1- 2 และชั้น 6-8)  สถาบันผลิตผลเกษตรฯ มก. แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างเหมางานดูแลระบบภายในอาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง (ฝั่งสถาบันผลิตผลเกษตรฯ ชั้น 1-9) สถาบันผลิตผลเกษตรฯ มก. แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
17 ประกาศผู้ชนะประกวดราคารายการจ้างเหมางานดูแลงานการประชาสัมพันธ์ สถาบันผลิตผลเกษตรฯ หาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 ประกาศผู้ชนะประกวดราคาซื้อรายการเครื่องสกัดน้ำมันแบบสกรูเพรส แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 ประกาศผู้ชนะประกวดราคาซื้อรายการเแขนดูดเฉพาะที่ (Mobile arm exhaust hood) แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 ประกาศผู้ชนะประกวดราคาซื้อรายการตู้ควบคุมอุณหภูมิและความชื้น แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 ประกาศผู้ชนะประกวดราคาซื้อรายการเครื่องกลั่นแยกสารระดับโมเลกุล แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิคส์ (e-bidding)
22 ประกาศผู้ชนะประกวดราคาซื้อรายการเครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนความเร็วสูงควบคุมอุณหภูมิชนิดตั้งพื้น แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิคส์ (e-bidding)
23 ประกาศผู้ชนะราคาซื้อรายการชุดควบคุมอุณหภูมิสารตัวอย่างด้วยไฟฟ้า แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 ประกาศผู้ชนะราคาซื้อรายการตู้เก็บสารเคมีกันไฟ ๑ ประตูสำหรับสารอินทรีย์และสารกัดกร่อน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 ประกาศผู้ชนะราคาซื้อรายการเครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์ด้วยระบบการกำจัดไอออนพร้อมชุดกรองน้ำเบื้องต้น แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 ประกาศผู้ชนะราคาซื้อรายการเครื่องหาความชื้นในตัวอย่าง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 ประกาศผู้ชนะราคาซื้อรายการเครื่องสำรองไฟขนาด ๑๐ กิโลวัตต์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 ประกาศผู้ชนะราคาซื้อรายการเครื่องปั๊มสุญญากาศพร้อมชุดควบคุมดิจิตอล แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 ประกาศผู้ชนะราคาซื้อรายการเครื่องวัดคุณภาพของผลิตภัณฑ์แบบมือถือ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
X