ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

   

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

ลำดับ รายการ
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรายการเตาผลิตความร้อน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด โดยวิธีคัดเลือก
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างอาคารโรงงานต้นแบบการผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลคุณภาพสูงจากไม้โตเร็ว แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 อาคาร โดยวิธีคัดเลือก
3 ประกาศผู้ชนะประกวดราคา ซื้อรายการระบบจัดเก็บแก๊ส แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4 ประกาศผู้ชนะประกวดราคา ซื้อรายการระบบทำความเย็นพร้อมสกรูลำเลียง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5 ประกาศผู้ชนะประกวดราคา ซื้อรายการระบบลำเลียงแบบสกรู แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6 ประกาศผู้ชนะประกวดราคา ซื้อรายการระบบท่อทนร้อน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7 ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างทำป้ายชื่ออาคาร “KAPI” แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8 ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบอาคารโรงงานการผลิตพืชขั้นสูงด้วยแสงเทียม แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9 ประกาศผู้ชนะประกวดราคารายการรถยนต์โดยสาร 11 ที่นั่ง  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ คัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิคส์ (e-bidding)
10 ประกาศผู้ชนะประกวดราคาซื้อรายการเครื่องสกัดสารแทรกในวัตถุดิบชีวมวลอัตโนมัติแบบ 2 เทคนิคพร้อมชุดควบคุมอุณหภูมิแบบน้ำหมุนเวียน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ คัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิคส์ (e-bidding)
11 ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ ชาย-หญิง ชั้น 1-8 ฝั่งซายอาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง สถาบันผลิตผลเกษตรฯ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างเหมาติดตั้งฉนวนกันเสียงห้องเรียน ๒๐๒ ศูนย์เรียนรวม ๓ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างเหมาผลิตสื่อวีดิทัศน์ผลการประกวดโครงการ Thailand Green Design Awards, Thai-Denmark Green Awards พร้อมเสียงบรรยาย แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง และอาคารโรงงานการผลิตพืชขั้นสูงด้วยแสงเทียม สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตร และอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างเหมาพนักงานทำความสะอาดประจำ อาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง (ฝั่งสถาบันผลิตผลเกษตรฯ ชั้น 1- 2 และชั้น 6-8)  สถาบันผลิตผลเกษตรฯ มก. แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างเหมางานดูแลระบบภายในอาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง (ฝั่งสถาบันผลิตผลเกษตรฯ ชั้น 1-9) สถาบันผลิตผลเกษตรฯ มก. แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
17 ประกาศผู้ชนะประกวดราคารายการจ้างเหมางานดูแลงานการประชาสัมพันธ์ สถาบันผลิตผลเกษตรฯ หาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 ประกาศผู้ชนะประกวดราคาซื้อรายการเครื่องสกัดน้ำมันแบบสกรูเพรส แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 ประกาศผู้ชนะประกวดราคาซื้อรายการเแขนดูดเฉพาะที่ (Mobile arm exhaust hood) แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 ประกาศผู้ชนะประกวดราคาซื้อรายการตู้ควบคุมอุณหภูมิและความชื้น แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 ประกาศผู้ชนะประกวดราคาซื้อรายการเครื่องกลั่นแยกสารระดับโมเลกุล แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิคส์ (e-bidding)
22 ประกาศผู้ชนะประกวดราคาซื้อรายการเครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนความเร็วสูงควบคุมอุณหภูมิชนิดตั้งพื้น แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิคส์ (e-bidding)
23 ประกาศผู้ชนะราคาซื้อรายการชุดควบคุมอุณหภูมิสารตัวอย่างด้วยไฟฟ้า แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 ประกาศผู้ชนะราคาซื้อรายการตู้เก็บสารเคมีกันไฟ ๑ ประตูสำหรับสารอินทรีย์และสารกัดกร่อน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 ประกาศผู้ชนะราคาซื้อรายการเครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์ด้วยระบบการกำจัดไอออนพร้อมชุดกรองน้ำเบื้องต้น แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 ประกาศผู้ชนะราคาซื้อรายการเครื่องหาความชื้นในตัวอย่าง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 ประกาศผู้ชนะราคาซื้อรายการเครื่องสำรองไฟขนาด ๑๐ กิโลวัตต์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 ประกาศผู้ชนะราคาซื้อรายการเครื่องปั๊มสุญญากาศพร้อมชุดควบคุมดิจิตอล แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 ประกาศผู้ชนะราคาซื้อรายการเครื่องวัดคุณภาพของผลิตภัณฑ์แบบมือถือ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ประกาศผู้ชนะราคารายการเครื่องอัดร้อนขนาด 50×50 เซนติเมตร แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 ประกาศผู้ชนะราคารายการเครื่องชั่งทศนิยม 4 ตำแหน่ง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
32 ประกาศผู้ชนะราคารายการเครื่องทดสอบความคงตัวของผลิตภัณฑ์ (oxidation stability tester) แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิคส์ (e-bidding)
33 ประกาศผู้ชนะราคารายการเจ้างเหมางานออกแบบและประมาณราคาโรงงานต้นแบบนวัตกรรมการผลิตสารให้กลิ่นรสมูลค่าสูงจากวัตถุดิบฐานชีวภาพ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
34 ประกาศผู้ชนะราคารายการเครื่องกลั่นระเหยแบบสุญญากาศพร้อมอุปกรณ์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
35 ประกาศผู้ชนะราคารายการเครื่องดูดสารอัตโนมัติ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
36 ประกาศผู้ชนะราคารายการเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อไอน้ำความดันสูง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
37 ประกาศผู้ชนะราคารายการเครื่องวัดการดูดกลืนแสงยูวี-วิสิเบิล แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
38 ประกาศผู้ชนะราคารายการเครื่องวัดความคงทนของเชื้อเพลิง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
39 ประกาศผู้ชนะราคารายการเครื่องสแกนลายนิ้วมือ ชนิดบันทึกเวลาเข้าออกงาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
40 ประกาศผู้ชนะราคารายการเครื่องทำแห้งแบบแช่แข็ง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2
41 ประกาศผู้ชนะราคารายการตู้แช่แข็ง -๙๐ องศาเซลเซียส แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
42 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดถังสกัดสมุนไพร ขนาด ๑๐ ลิตร แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
43 ประกาศผู้ชนะราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องทดสอบการซึมผ่านของสาร (Vertical Franz Diffusion Cell) แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่อง อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
44 ประกาศผู้ชนะราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องระเหยสุญญากาศแบบปั่นเหวี่ยง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่อง อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
45 ประกาศผู้ชนะราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนแบบควบคุมอุณหภูมิชนิดตั้งพื้น แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่อง อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
46 ประกาศผู้ชนะราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องสกัดแบบมัลติฟังก์ชั่น ขนาด 100 ลิตร แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่อง อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
47 ประกาศผู้ชนะราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องสกัดซอกห์เลต ขนาด 500 มิลลิลิตร แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิคส์ (e-bidding)
48 ประกาศผู้ชนะราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องเครื่องต้มเยื่อหลุมระบบปิด แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก
49 ประกาศผู้ชนะราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องสกัดสารแทรกในวัตถุดิบชีวมวลอัตโนมัติแบบ 5 เทคนิค พร้อมชุดควบคุมอุณหภูมิแบบน้ำหมุนเวียน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิคส์ (e-bidding)
50 ประกาศผู้ชนะราคาจ้างเหมาจัดทำนิทรรศการเพื่อเผยแพร่ผลงานที่ได้รับรางวัลจากการประกวดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 งาน โดยเฉพาะเจาะจง
51 ประกาศผู้ชนะราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องกลั่นระเหยสารชนิดมีอุปกรณ์ป้องกันการระเบิด (Explosion-proof Rotary Evaporator) แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิคส์ (e-bidding)
52 ประกาศผู้ชนะราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า โรงงานต้นแบบ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ งาน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิคส์ (e-bidding)
53 ประกาศผู้ชนะราคาจ้างเหมางานเคลื่อนย้ายเครื่องจักรและครุภัณฑ์ภายในอาคารโรงงานต้นแบบ สถาบันผลิตผลเกษตรฯ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
X