ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

   

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

ปีงบประมาณ 2566

ลำดับ รายการ
22 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อรายการเครื่องชั่งสาร ๔ ตำแหน่ง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อรายการคั้นแยกกากน้ำระบบไฮดรอลิค แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อรายการเครื่องทำความสะอาด โดยใช้คลื่นความถี่สูงขนาด 18 ลิตร แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อรายการเครื่องทดสอบกลิ่น แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อรายการเครื่องบดตัวอย่างภายใต้ความเย็นแบบบอลมิล แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อรายการเครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสงแขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย อาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง และอาคารโรงงานการผลิตพืชขั้นสูงด้วยแสงเทียม สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผู้ช่วยวิศวกร ประจำอาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง ของสถาบันผลิตผลเกษตรฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาดประจำอาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง (ฝั่งสถาบันผลิตผลเกษตรฯ ประจำชั้น ๓-๔ และ ๕) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาดประจำอาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง (ฝั่งสถาบันผลิตผลเกษตรฯ ประจำชั้น 2) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาดประจำอาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง (ฝั่งสถาบันผลิตผลเกษตรฯ ประจำชั้น 2) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับรายการจ้างเหมาบริการซ่อมแซมปรับปรุงพื้น ผนัง และเพดาน ห้องปฏิบัติการมาตรฐาน ISO17025 เพื่อบริการตรวจวิเคราะห์สารสำคัญในกัญชา ห้องปฏิบัติการ 711 ชั้น 7 อาคารอุตสาหกรรมเกษตร 3 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับรายการจ้างเหมาบริการซ่อมแซมปรับปรุงระบบไฟฟ้าและสุขาภิบาลห้องปฏิบัติการมาตรฐาน ISO๑๗๐๒๕ เพื่อบริการตรวจวิเคราะห์สารสำคัญในกัญชา ห้องปฏิบัติการ ๗๑๑ ชั้น ๗ อาคารอุตสาหกรรมเกษตร ๓ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อรายการตู้ดูดควัน ขนาด 2.00 x 0.90x 2.35 เมตร แขวงลาดยาว แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อรายการโต๊ะปฏิบัติการติดผนัง ขนาด 3.30×0.75 x0.80 เมตร แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อรายการโต๊ะปฏิบัติการกลาง ขนาด 3.60 x 1.50 x 0.85 เมตร แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อรายการตู้เก็บสารเคมีขนาด ๑๒๐๐x๕๘๐x๑๙๒๐ มิลลิเมตร แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5 ประกาศผู้ชนะราคารายการจ้างเหมาบริการซ่อมแซมปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในโรงงานต้นแบบ สถาบันผลิตผลเกษตรฯ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4 ประกาศผู้ชนะราคารายการจ้างเหมาบริการที่ปรึกษาการจัดทำระบบการบริหารงานคุณภาพสำหรับห้องปฏิบัติการ ISO/IEC ๑๗๐๒๕ ๒๐๑๗ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3 ประกาศผู้ชนะราคารายการจ้างเหมาบริการรจัดทำคำขอรับอนุสิทธิบัตร แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 ประกาศผู้ชนะราคาจ้างเหมาจ้างเหมาบริการปรับปรุงห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีสมุนไพรและสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ (K๔๐๒/๓) แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 ประกาศผู้ชนะราคาจ้างเหมางานเคลื่อนย้ายเครื่องจักรและครุภัณฑ์ภายในอาคารโรงงานต้นแบบ สถาบันผลิตผลเกษตรฯ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

 

ลำดับ รายการ
  ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบอาคารโรงงานการผลิตพืชขั้นสูงด้วยแสงเทียม แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะประกวดราคารายการรถยนต์โดยสาร 11 ที่นั่ง  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ คัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิคส์ (e-bidding)
  ประกาศผู้ชนะประกวดราคาซื้อรายการเครื่องสกัดสารแทรกในวัตถุดิบชีวมวลอัตโนมัติแบบ 2 เทคนิคพร้อมชุดควบคุมอุณหภูมิแบบน้ำหมุนเวียน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ คัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิคส์ (e-bidding)
  ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ ชาย-หญิง ชั้น 1-8 ฝั่งซายอาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง สถาบันผลิตผลเกษตรฯ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างเหมาติดตั้งฉนวนกันเสียงห้องเรียน ๒๐๒ ศูนย์เรียนรวม ๓ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างเหมาผลิตสื่อวีดิทัศน์ผลการประกวดโครงการ Thailand Green Design Awards, Thai-Denmark Green Awards พร้อมเสียงบรรยาย แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง และอาคารโรงงานการผลิตพืชขั้นสูงด้วยแสงเทียม สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตร และอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างเหมาพนักงานทำความสะอาดประจำ อาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง (ฝั่งสถาบันผลิตผลเกษตรฯ ชั้น 1- 2 และชั้น 6-8)  สถาบันผลิตผลเกษตรฯ มก. แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างเหมางานดูแลระบบภายในอาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง (ฝั่งสถาบันผลิตผลเกษตรฯ ชั้น 1-9) สถาบันผลิตผลเกษตรฯ มก. แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
  ประกาศผู้ชนะประกวดราคารายการจ้างเหมางานดูแลงานการประชาสัมพันธ์ สถาบันผลิตผลเกษตรฯ หาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะประกวดราคาซื้อรายการเครื่องสกัดน้ำมันแบบสกรูเพรส แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะประกวดราคาซื้อรายการเแขนดูดเฉพาะที่ (Mobile arm exhaust hood) แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะประกวดราคาซื้อรายการตู้ควบคุมอุณหภูมิและความชื้น แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะประกวดราคาซื้อรายการเครื่องกลั่นแยกสารระดับโมเลกุล แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิคส์ (e-bidding)
22 ประกาศผู้ชนะประกวดราคาซื้อรายการเครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนความเร็วสูงควบคุมอุณหภูมิชนิดตั้งพื้น แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิคส์ (e-bidding)
  ประกาศผู้ชนะราคาซื้อรายการชุดควบคุมอุณหภูมิสารตัวอย่างด้วยไฟฟ้า แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะราคาซื้อรายการตู้เก็บสารเคมีกันไฟ ๑ ประตูสำหรับสารอินทรีย์และสารกัดกร่อน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะราคาซื้อรายการเครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์ด้วยระบบการกำจัดไอออนพร้อมชุดกรองน้ำเบื้องต้น แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะราคาซื้อรายการเครื่องหาความชื้นในตัวอย่าง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะราคาซื้อรายการเครื่องสำรองไฟขนาด ๑๐ กิโลวัตต์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะราคาซื้อรายการเครื่องปั๊มสุญญากาศพร้อมชุดควบคุมดิจิตอล แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะราคาซื้อรายการเครื่องวัดคุณภาพของผลิตภัณฑ์แบบมือถือ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะราคารายการเครื่องอัดร้อนขนาด 50×50 เซนติเมตร แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะราคารายการเครื่องชั่งทศนิยม 4 ตำแหน่ง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะราคารายการเครื่องทดสอบความคงตัวของผลิตภัณฑ์ (oxidation stability tester) แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิคส์ (e-bidding)
  ประกาศผู้ชนะราคารายการเจ้างเหมางานออกแบบและประมาณราคาโรงงานต้นแบบนวัตกรรมการผลิตสารให้กลิ่นรสมูลค่าสูงจากวัตถุดิบฐานชีวภาพ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะราคารายการเครื่องกลั่นระเหยแบบสุญญากาศพร้อมอุปกรณ์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะราคารายการเครื่องดูดสารอัตโนมัติ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะราคารายการเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อไอน้ำความดันสูง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะราคารายการเครื่องวัดการดูดกลืนแสงยูวี-วิสิเบิล แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะราคารายการเครื่องวัดความคงทนของเชื้อเพลิง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะราคารายการเครื่องสแกนลายนิ้วมือ ชนิดบันทึกเวลาเข้าออกงาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะราคารายการเครื่องทำแห้งแบบแช่แข็ง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2
  ประกาศผู้ชนะราคารายการตู้แช่แข็ง -๙๐ องศาเซลเซียส แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดถังสกัดสมุนไพร ขนาด ๑๐ ลิตร แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกาศผู้ชนะราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องทดสอบการซึมผ่านของสาร (Vertical Franz Diffusion Cell) แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่อง อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกาศผู้ชนะราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องระเหยสุญญากาศแบบปั่นเหวี่ยง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่อง อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกาศผู้ชนะราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนแบบควบคุมอุณหภูมิชนิดตั้งพื้น แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่อง อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกาศผู้ชนะราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องสกัดแบบมัลติฟังก์ชั่น ขนาด 100 ลิตร แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่อง อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกาศผู้ชนะราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องสกัดซอกห์เลต ขนาด 500 มิลลิลิตร แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิคส์ (e-bidding)
  ประกาศผู้ชนะราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องเครื่องต้มเยื่อหลุมระบบปิด แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก
  ประกาศผู้ชนะราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องสกัดสารแทรกในวัตถุดิบชีวมวลอัตโนมัติแบบ 5 เทคนิค พร้อมชุดควบคุมอุณหภูมิแบบน้ำหมุนเวียน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิคส์ (e-bidding)
  ประกาศผู้ชนะราคาจ้างเหมาจัดทำนิทรรศการเพื่อเผยแพร่ผลงานที่ได้รับรางวัลจากการประกวดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 งาน โดยเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องกลั่นระเหยสารชนิดมีอุปกรณ์ป้องกันการระเบิด (Explosion-proof Rotary Evaporator) แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิคส์ (e-bidding)
  ประกาศผู้ชนะราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า โรงงานต้นแบบ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ งาน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิคส์ (e-bidding)
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
X