ประกาศยกเลิก

   


ปี 2566
ลำดับ รายการ
4 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 1 รายการเครื่องปั่นเส้นด้ายขนาดห้องปฏิบัติการ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน  1 ชุด ครั้งที่ 2
3 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 1 รายการเครื่องปั่นเส้นด้ายขนาดห้องปฏิบัติการ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน  1 ชุด ครั้งที่ 1
2 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 1 รายการเครื่องตัดชิ้นเนื้อเยื่อแบบกึ่งอัตโนมัติ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน  1 ชุด ครั้งที่ 1
1 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 1 รายการเครื่องวัดโพลาไรซ์ (Polarimeter)  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิคส์ (e-bidding) ครั้งที่ 1