ลำดับที่ รายการประกาศ
1 ประกาศ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การจำหน่ายพัสดุ โดยวิธีขายทอดตลาด ประกาศ ณ วันที่ 26 กรกฏาคม 2565
2 ประกาศ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การจำหน่ายพัสดุ โดยวิธีขายทอดตลาด ประกาศ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565
3 ประกาศ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การจำหน่ายพัสดุ โดยวิธีขายทอดตลาด ประกาศ ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566
4 ประกาศ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การจำหน่ายพัสดุ โดยวิธีขายทอดตลาด ประกาศ ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567

ประกาศการจำหน่าย การขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ