นางสาวผุสดี สุขพิบูลย์

นักวิจัยปฏิบัติการ
aappds@ku.ac.th
0-2942-8600-3 ต่อ 101

ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ

ประวัติการศึกษา

  • 2549 ปริญญาตรีวท.บ. (วนศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ความชำนาญ/เชี่ยวชาญ

  • การจัดการสวนป่าไม้โตเร็วเพื่อพลังงาน, วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม, การฟื้นฟูสภาพสิ่งแวดล้อม

ประสบการณ์ทำงานวิจัยโดยย่อ

  • ไม่มี

ผลงานทางวิชาการโดยย่อ

บทความตีพิมพ์ (วารสาร)

  • ไม่มี

หนังสือ/คู่มือ

  • ไม่มี