นางสาวนภา มารมย์

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
aapnpm@ku.ac.th
02-9428600-3 ต่อ 208

สำนักงานเลขานุการ

ประวัติการศึกษา

  • 2538 ปริญญาตรี-
  • 2542 ปริญญาโท-

ความชำนาญ/เชี่ยวชาญ

  • การบริหารงานทั่วไป วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมุล และประสานงาน

ประสบการณ์ทำงานวิจัยโดยย่อ

  • ไม่มี

ผลงานทางวิชาการโดยย่อ

บทความตีพิมพ์ (วารสาร)

  • ไม่มี

หนังสือ/คู่มือ

  • ไม่มี