ดร.ปัทมา ทองกอก

นักวิจัยชำนาญการ
aappat@ku.ac.th
ไม่มี

ฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ

ประวัติการศึกษา

 • 2556 ปริญญาตรี"วท.ม. (พฤกษศาสตร์) วิทยาศาสตร์ พฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ "
 • 2556 ปริญญาโท"วท.ม. (พฤกษศาสตร์) วิทยาศาสตร์ พฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ "
 • 2560 ปริญญาเอก"ปร.ด. (พฤกษศาสตร์) วิทยาศาสตร์ พฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ "

ความชำนาญ/เชี่ยวชาญ

 • พฤกษศาสตร์ การเพาะเลี้ยงเซลล์และเนื้อเยื่อพืช พัฒนาการและการเจริญเติบโตของพืช ไมโครเทคนิคทางพืช

ประสบการณ์ทำงานวิจัยโดยย่อ

 • การศึกษาสัณฐานวิทยา กายวิภาค และชีพลักษณ์ของหญ้าทะเลวงศ์ Hydrocharitaceae บางชนิด (ทุนอุดหนุนการวิจัยจากบัณฑิตวิทยาลัย ม.เกษตร และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2554)
 • การพัฒนาสูตรอาหารและวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อหญ้าทะเล (ทุนอุดหนุนการวิจัยนักวิจัยหลังปริญญาเอก จากศูนย์วิทยาการขั้นสูงเพื่อเกษตรและอาหาร ประจำปีงบประมาณ 2561)
 • การขยายพันธุ์ว่านเพชรหึงด้วยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช (ทุนอุดหนุนการวิจัยจากสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ปี 2564)
 • การขยายพันธุ์และการคัดเลือกพันธุ์ไม้ยูคาลิปตัสลูกผสมทนเค็มโดยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ (ทุนอุดหนุนวิจัย โครงการสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. (KURDI) ประจำปี 2564)
 • การพัฒนาศักยภาพขมิ้นชันด้วยแสงเทียม (ทุนอุดหนุนการวิจัยจากสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ปี 2564)
 • การพัฒนาคุณภาพผลผลิตเมล่อนด้วยสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช (ทุนอุดหนุนการวิจัยจากสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ปี 2564)

ผลงานทางวิชาการโดยย่อ

บทความตีพิมพ์ (วารสาร)

 • ไม่มี

หนังสือ/คู่มือ

 • ไม่มี