ดร.วราวุฒิ ศุภมิตรมงคล

นักวิจัยชำนาญการพิเศษ
aapwws@ku.ac.th
02-942-8600-3 ต่อ 213

ฝ่ายวิจัยเชิงพาณิชย์และการจัดการสารสนเทศ

ประวัติการศึกษา

 • 2541 ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • 2545 ปริญญาโทวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาอินเตอร์เน็ตเทคโนโลยีและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 • 2556 ปริญญาเอกPh.D. in Management Science and Engineering (Data Mining) University of Chinese Academy of Sciences, Beijing China

ความชำนาญ/เชี่ยวชาญ

 • Data mining และการจัดการฐานข้อมูล, ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์, วิเคราะห์ระบบและบริหารจัดการระบบสารสนเทศ, การประเมินวัฏจักรผลิตภัณฑ์และคาบอร์นฟุตพริ้นต์ (LCA,CFP), การตลาด และการพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร

ประสบการณ์ทำงานวิจัยโดยย่อ

 • โครงการจัดทำระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เพื่อรองรับการบูรณาการระหว่าง กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) และ กรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.)
 • โครงการปรับปรุงฐานข้อมูลน้ำภาคอุตสาหกรรม (หัวหน้าโครงการ)
 • โครงการจัดทำระบบขึ้นทะเบียนบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ระยะที่ 2 (หัวหน้าโครงการ)
 • โครงการจัดทำระบบการขึ้นทะเบียนบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (หัวหน้าโครงการ)
 • การศึกษาและจัดทำฐานข้อมูลของชีวมวลจากสวนยางพาราเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงทางเลือก (หัวหน้าโครงการ)
 • การพัฒนาระบบฐานข้อมูลและ Interactive เว็บไซด์ เพื่อสนับสนุนธุรกิจกล้วยไม้ในภาคการผลิต การตลาด และส่งออก : กรณีศึกษาภาคกลางและบริเวณใกล้เคียง (Development of Interactive Website and Geography Information Database System to Support Orchid Business in Product Marketing and Export Sector: Case Study of Central and Vicinity area in Thailand) (หัวหน้าโครงการ)
 • การสำรวจห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมกล้วยไม้เพื่อสนับสนุนการผลิต การตลาด และการส่งออก โดยใช้ภูมิสารสนเทศ : กรณีศึกษาภาคกลาง (Survey Orchid Supply Chain to Support Production Marketing and Export by using GIS Technology: Case Study in Central Area of Thailand)
 • การพัฒนาฐานข้อมูลวิชาการและการจัดการองค์ความรู้สาขาเกษตรและชีววิทยาของสภาวิจัยแห่งชาติ (Knowledge management of Agricultural and Biological Research Database)
 • การพัฒนาพื้นที่ชนบทโครงการภูฟ้าพัฒนาฯ โดยสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลผลิตทางการเกษตรและยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวชนบท (หัวหน้าโครงการ)
 • การวิเคราะห์ต้นทุนและความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ในการใช้ประโยชน์จากผลผลิตพลอยได้ในอุตสาหกรรมน้ำตาล (หัวหน้าโครงการ)

ผลงานทางวิชาการโดยย่อ

บทความตีพิมพ์ (วารสาร)

 • N.Assavasirijinda, P.Vaithanomsat, S.Liengprayoon, M.Haruthaithanasan, S.Witayakran, W.Wannarat, W.Thanapase, W.Suphamitmongkol. Bioeconomy Policies in the G7, the EU, Asia-Pacific and Thailand. The Proceeding of ASEAN Bioenergy and Bioeconomy Conference. 2017. 1,1:p.43-48.
 • T.Chowwanonthapunya, S.Piriyawat, W.Suphamitmongkol. An Economic Consideration Guideline for the Selection of Corrosion – Control Strategies. Srinakharinwirot Engineering Journal.2016.11,2:p.133-139.
 • ธีร์ เชาวนนทปัญญา, ชัยวัฒน์ พีระทัตสุวรรณ, วราวุฒิ ศุภมิตรมงคล. 2558. การกัดกร่อนของเหล็กกล้าภายใต้สภาวะบรรยากาศก๊าซคาร์บอนไดอ็อกไซด์ของอุตสาหกรรมผลิตน้ำมันและก๊าซ: กลไกและการทำนายการกัดกร่อน. วารสารวิชาการปทุมวัน ปีที่ 5 ,14: น.31-41
 • W. Suphamitmongkol, G. Nie, R. Liu, and Y. Shi, Classification for Orange Varieties Using Near Infrared Spectroscopy. in Data Mining Workshops (ICDMW), 2011 IEEE 11th International Conference on Data Mining. 2011. Canada: IEEE.
 • P. Yomwan, C. Cao, J. Zhao, R. Tian, and W. Suphamitmongkol, Epidemic risk assessment of acute watery diarrhea for the 2011 Ayutthaya flood didaster using remote sensing and water quality, in The 33rd Asian Conference On Remote Sensing. 2012: Chonburi, Thailand.
 • W. Suphamitmongkol, G. Nie, R. Liu, S. Kasemsumran, and Y. Shi, An alternative approach for the classification of orange varieties based on near infrared spectroscopy. Computers and Electronics in Agriculture, 2013. 91: p. 87-93.
 • F. Wang, W. Suphamitmongkol, and B. Wang, Advertisements click-through rate prediction using multiple criteria linear programming regression model, Procedia Computer Science, 2013. 17:p. 803-811.
 • V.J.Bruckman, M.Haruthaithanasan, F.Kraxner, R.Miller, A.Darabant, G.Choumnit, S.Thongmanivong, Memh Ko Ko Gyi, W.Suphamitmongkol. ACMECS BIOENERGY 2015: Three Years of Efforts Towards a Regional Bioenergy Network. IUFRO Occasional Paper No. 31. 2016. 31:p.1-29.

หนังสือ/คู่มือ

 • ไม่มี