นางสาวชิชนันท์ ช้างเนียม

นักวิจัย
appcnc@ku.ac.th, chichnan.cha@ku.th
02-9428600-3 ต่อ 213

ฝ่ายวิจัยเชิงพาณิชย์และการจัดการสารสนเทศ”

ประวัติการศึกษา

 • 2556 ปริญญาตรีวทบ. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • 2562 ปริญญาโทวทม. การจัดการทรัพยากร คณะเศรษฐาศาสตร์ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ความชำนาญ/เชี่ยวชาญ

 • การประเมินผลกระทบจากงานวิจัย การจัดการทรัพยากร

ประสบการณ์ทำงานวิจัยโดยย่อ

 • การประเมินผลกระทบของงานวิจัยด้านสัตว์เศรษฐกิจของประเทศไทย
  การประเมินผลประโยชน์จากงานวิจัยภายใต้การดำเนินงานของสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ปีงบประมาณ 2561
 • การประเมินผลกระทบของโครงการวิจัยภายการดำเนินงานของ สวทช. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2559
  โครงการการประเมินผลลัพธ์และผลกระทบของชุดโครงการการพัฒนาอาชีพทางเลือกและทรัพยากรสัตว์น้ำ (ปลานิล)
 • การประเมินผลประโยชน์ทางเศรษฐศาสตร์จากโครงการวิจัยของมหาวิทยาลัยศิลปากร
 • การเสริมสร้างความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ประเทศไทย
 • ศักยภาพและการปรับตัวของเกษตรกรผู้ผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ภายใต้ความแปรปรวนสภาพภูมิอากาศ
  การประเมินผลประโยชน์จากงานวิจัยภายใต้การดำเนินงานของสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ปีงบประมาณ 2560

ผลงานทางวิชาการโดยย่อ

บทความตีพิมพ์ (วารสาร)

 • ชิชนันท์ ช้างเนียม, กัมปนาท วิจิตรศรีกมล และจักรกฤษณ์ มหัจฉริยวงศ์, “การใช้และการประเมินผลประโยชน์ของเทคโนโลยีสะอาดสำหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอไทย”, Veridian E-Journal Silpakorn University 12 (6): 1919 – 1932.

หนังสือ/คู่มือ

 • ไม่มี