นางสาวสุพรรษา ภักดีศรีสันติกุล

นางสาวสุพรรษา ภักดีศรีสันติกุล

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
aapsnp@ku.ac.th
0 2942 8600 ต่อ 222

สำนักงานเลขานุการ

ประวัติการศึกษา

  • 2558 ปริญญาตรีวท.บ. (สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล

ความชำนาญ/เชี่ยวชาญ

  • สารบรรณและสารสนเทศของสถาบันผลิตผลเกษตรฯ

ประสบการณ์ทำงานวิจัยโดยย่อ

  • ไม่มี

ผลงานทางวิชาการโดยย่อ

บทความตีพิมพ์ (วารสาร)

  • ไม่มี

หนังสือ/คู่มือ

  • ไม่มี