นายยุทธชัย สวัสดิ์พุดซา

พนักงานทั่วไป
ไม่มี
02-9428600-3 ต่อ 222

สำนักงานเลขานุการ

ประวัติการศึกษา

  • 2538 ปริญญาตรี-
  • 2542 ปริญญาโท-

ความชำนาญ/เชี่ยวชาญ

  • การบริหารงานทั่วไป และประสานงาน

ประสบการณ์ทำงานวิจัยโดยย่อ

  • ไม่มี

ผลงานทางวิชาการโดยย่อ

บทความตีพิมพ์ (วารสาร)

  • ไม่มี

หนังสือ/คู่มือ

  • ไม่มี