Knowledge Management (KM)

(1) รายงานการถ่ายทอดองค์ความรู้จากนักวิจัยพี่เลี้ยงสู่นักวิจัยรุ่นใหม่

ลำดับ รายการ วันที่อัพเดท รายละเอียด
1.1 รายงานนักวิจัยพี่เลี้ยง (ดร.สุนีย์ จึงธีรพานิช) 20/8/2565 ดูรายละเอียด
1.2 รายงานนักวิจัยพี่เลี้ยง (นางสาวนัชชา เนตรเสนีย์นันท์) 8/9/2565  ดูรายละเอียด
1.3 รายงานนักวิจัยพี่เลี้ยง (นางสาวชิชนันท์ ช้างเนียม) 8/9/2565  ดูรายละเอียด
1.4 รายงานนักวิจัยพี่เลี้ยง (นางสาวสุริสา สากยโรจน์) 8/9/2565   ดูรายละเอียด
1.5 รายงานนักวิจัยพี่เลี้ยง (นางสาวปัทมา ทองกอก) 8/9/2565  ดูรายละเอียด
1.6 รายงานนักวิจัยพี่เลี้ยง (นายพรเทพ เย็นพิรุณ)  8/9/2565  ดูรายละเอียด
1.7 รายงานนักวิจัยพี่เลี้ยง (นางสาวจิราภรณ์ มีลักษณะ)  10/9/2565 ดูรายละเอียด
1.8 รายงานนักวิจัยพี่เลี้ยง (นางสาวนัดดามาศ โตมอญ)  28/10/2565 ดูรายละเอียด

(2) เทคนิคการดำเนินงานวิจัย

ลำดับ รายการ วันที่อัพเดท รายละเอียด
2.1 ดูรายละเอียด

(3) คู่มือ / องค์ความรู้ของงานบริหาร

ลำดับ รายการ วันที่อัพเดท รายละเอียด
3.1 ดูรายละเอียด
X