KAPI จัดอบรมหลักสูตรเทคโนโลยีการขยายพันธุ์พืชเศรษฐกิจด้วยวิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ รุ่นที่ 1

สถาบันผลิตผลเกษตรฯ (KAPI) จัดอบรมหลักสูตรเทคโนโลยีการขยายพันธุ์พืชเศรษฐกิจด้วยวิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ รุ่นที่ 1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการขยายพันธุ์พืชด้วยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชแบบครบวงจรในเชิงอุตสาหกรรม และเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ การคำนวนต้นทุนระบบการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ และการอนุบาลกล้าไม้จากเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อสู่ภาคประชาชน ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้จากการบรรยาย รวมทั้งได้ลงมือปฏิบัติการจริง (Lab) ณ ห้องประชุมชั้น 9 สถาบันผลิตผลเกษตรฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระหว่างวันที่ 24 – 26 พฤษภาคม 2565

ทั้งนี้ KAPI จะจัดอบรมหลักสูตรเทคโนโลยีการขยายพันธุ์พืชเศรษฐกิจด้วยวิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ รุ่นที่ 2 ในวันที่ 14-16 มิถุนายน 2565 เนื่องด้วยมีผู้สนใจสมัครเข้าร่วมอบรมเป็นจำนวนมาก

 

 

 

ดาวน์โหลดรูปภาพ CLICK