KAPI ให้การต้อนรับกรรมการบริหารสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

KAPI ให้การต้อนรับกรรมการบริหารสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2565 กรรมการบริหารสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นำโดย ดร.สมชาย ชุณหรัศมิ์ ประธานกรรมการ บมจ. พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง กรรมการประจำสถาบันผลิตผลเกษตรฯ เข้าเยี่ยมชม สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์