KAPI ร่วมงานสานเสวนา “ชอเฮงร่วมใจ เกษตรไทยยั่งยืน ประจำปี 2565”

KAPI ร่วมงานสานเสวนา “ชอเฮงร่วมใจ เกษตรไทยยั่งยืน ประจำปี 2565”

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2565 ทีมนักวิจัยจากสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ได้เข้าร่วมงานสานเสวนา “ชอเฮงร่วมใจ เกษตรไทยยั่งยืน ประจำปี 2565”

โดย นายเอกพงษ์ ธนะวัติ ได้บรรยายเรื่อง วัตถุดิบสีเขียวสู่เศรษฐกิจสีเขียว และ

ดร.อันธิกา บุญแดง ได้บรรยายเรื่อง น้ำหมักชีวภาพกับการใช้ประโยชน์ทางการเกษตร

ณ บริษัท โรงเส้นหมี่ชอเฮง จำกัด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม