KAPI จัดสัมมนา “การทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2566”

KAPI จัดสัมมนา “การทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2566 และกิจกรรม “KAPI Collaboration Team

วันที่1-2 ธันวาคม 2565 สถาบันผลิตผลเกษตรฯ (KAPI) นำโดย ดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์ ผู้อำนวยการสถาบันผลิตผลเกษตรฯ จัดงานสัมมนา “การทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2566 และกิจกรรม “KAPI Collaboration Team”” ณ โรงแรม เอ-วัน เดอะ รอยัล ครูส พัทยา จ.ชลบุรี
โดยการสัมมนาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อวางกรอบนโยบายบริหารและจัดการกระบวนการด้านการวิเคราะห์ จัดทำ ติดตาม ปรับปรุงและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี เพื่อระดมสมองและสนับสนุนให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายและแผนปฏิบัติการประจำปีร่วมกัน รวมทั้งส่งเสริมให้มีระบบธรรมาภิบาลภายในองค์กร และเพื่อถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการให้กับบุคลากรได้ทราบอย่างทั่วถึง โดยมีบุคลากรของสถาบันฯเข้าร่วมสัมมนาทั้งสิ้น 51 คน