สถาบันผลิตผลเกษตรฯ เข้าร่วมกิจกรรมแถลงข่าว “การขับเคลื่อนผลงานวิจัยด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่การนำไปใช้ประโยชน์ครั้งที่ 1 “

คณะนักวิจัยสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร (KAPI) นำโดย ดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ ดร. ประภัสสร รักถาวร และนางสาวเกสรี กลิ่นสุคนธ์ เข้าร่วมกิจกรรมแถลงข่าว “การขับเคลื่อนผลงานวิจัยด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่การนำไปใช้ประโยชน์ครั้งที่ 1 ” ณ ศูนย์สารสนเทศกลางด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ชั้น 1 อาคาร วช. 8 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ในวันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2567  โดย ดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ ได้นำเสนอผลงานการวิจัย การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากกล้วยไม้สกุลหวาย โดยมีบริษัทกล้วยไม้ไทย จำกัด มีความประสงค์ขอใช้ประโยชน์งานวิจัยนี้