การอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางค์จากสมุนไพร”

      ดร.สุพนิดา วินิจฉัย รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ ดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร และคณะนักวิจัย ร่วมเป็นวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรเฉพาะด้าน ในหัวข้อการพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางค์จากสมุนไพร ให้แก่คณาจารย์และบุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ณ อาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร (KAPI) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2567

โดยงานวิจัยด้านการพัฒนา การผลิต และตรวจสอบคุณภาพเครื่องสำอางค์จากสมุนไพร ถือเป็นหนึ่งในความเชี่ยวชาญของ KAPI ที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับ KAPI เราพร้อมไปด้วยบุคลากรที่มีเชี่ยวชาญ และสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ หรือให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการ และบุคคลทั่วไปได้ สามารถติดต่อขอรับบริการได้ที่ 02-942-8600 หรือ kapi@ku.th