ร่วมปรึกษาหารือกับทีมผู้บริหาร บริษัท 999 แลบบอราทอรี่ส์ จำกัด เพื่อสร้างโปรเจคใหม่จากการใช้วัตถุดิบที่เหลือจากกระบวนการผลิตทางการเกษตร เพื่อการต่อยอดและสร้างมูลค่าเพิ่มสู่อุตสาหกรรมการผลิตเครื่องสำอาง

ดร. สุพนิดา วินิจฉัยและ ดร. ศิริลักษณ์ เลี้ยงประยูร ได้ร่วมปรึกษาหารือกับทีมผู้บริหาร บริษัท 999 แลบบอราทอรี่ส์ จำกัด นำโดยคุณสิทธิพงษ์ ลันวงษา (CEO) คุณภาวิณี ธาดานิพนธ์ (CMO) คุณศิริพร คงสามสี (CFO) คุณศิริพร คงสามสี (CFO) คุณอนนท์ เมืองสงวน (Sales Manager) คุณฉัตรพิไล ทรัพย์สงค์ (Marketing Manager) และคุณภัคจิรา เฉลิมสิทธิพงษ์ (R&D Manager) เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2567 เพื่อสร้างโปรเจคใหม่จากการใช้วัตถุดิบที่เหลือจากกระบวนการผลิตทางการเกษตร เพื่อการต่อยอดและสร้างมูลค่าเพิ่มสู่อุตสาหกรรมการผลิตเครื่องสำอาง