“KAPI Green Campaign” โครงการคัดแยกขยะและลดการใช้ถุงพลาสติก เริ่มแล้วตั้งแต่วันนี้

            สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตร และอุตสาหกรรมเกษตร ได้ให้ความสำคัญกับกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งสอดคล้องกับ อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ “สำนึกดี มุ่งมั่น สร้างสรรค์ สามัคคี”และเป้าหมายของสถาบันผลิตผลเกษตรคือ เป็นองค์กรแห่งการวิจัย ใฝ่รู้ความคิดสร้างสรรค์ แบ่งปันสุขภาพดีมีความสุข จึงมีความประสงค์จัดกิจกรรมการคัดแยกขยะ และลดการใช้ถุงพลาสติก พร้อมทั้งนำขยะพลาสติกมาสร้างมูลค่าเพิ่มเป็นผลิตภัณฑ์ต่อไป ในโปรเจค KAPI Green Campaign เพื่อให้บุคลากรเกิดความตระหนักและเห็นความสำคัญของปัญหาขยะพลาสติก การมีจิตสาธารณะเพื่อสังคมและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
โดยแบ่งการคัดแยกเป็น
1.ขวดน้ำพลาสติก
2.ถุงพลาสติก
3.กระดาษให้แล้วทั้ง 2 ด้าน
กิจกรรม
• รวบรวมขยะจากทุกห้องปฏิบัติการทุก2 สัปดาห์
• รับอาสาสมัครเพื่อคัดแยกขยะ ทุก 1 เดือน
• ประกาศผลหน่วยที่มีจิตอาสามาร่วมกิจกรรมการคัดแยกอย่างสม่ำเสมอ ในกิจกรรมปีใหม่
• นำขยะพลาสติกมาสร้างมูลค่าเพิ่มเป็นผลิตภัณฑ์ เช่น ที่รองแก้วจากฝาขวดพลาสติก
           ดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าปัญหาขยะพลาสติกไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป พวกเราทุกคนจะต้องมีส่วนร่วมกันลดขยะ และปรับวิธีการใช้ชีวิตให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น โลกนี้จะน่าอยู่ขึ้น เมื่อทุกคนช่วยกันดูแล