เปิดบทเพลงเฉลิมพระเกียรติ แด่ สมเด็จเจ้าฟ้า ฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ 4 กรกฎาคม 2563

เปิดบทเพลงเฉลิมพระเกียรติ แด่ สมเด็จเจ้าฟ้า ฯ  กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ 4 กรกฎาคม 2563

 

          มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ เครือข่ายกลุ่มพสกนิกรผู้จงรักภักดีและภาคเอกชน อาทิ มีสทีน ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ Bangkok Ivf Center Lardplao โดยการนำของศาสตราจารย์ อุทัยรัตน์ ณ นคร และนายณัฐพัชร โชติพรพันธ์ ศูนย์นวัตกรรมดนตรีและท่องเที่ยว สถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์ และภาควิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ผลิตบทเพลงและวิดีทัศน์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จเจ้าฟ้า ฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี  ชื่อเพลง
“วรขัตติยราชนารี”เพื่อน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้และถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ
วันที่ 4 กรกฎาคม 2563

          ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวว่า สมเด็จเจ้าฟ้า ฯ กรมพระศรีสวางควัฒน
วรขัตติยราชนารี ทรงอุทิศพระวรกายทรงงานอย่างหนัก ทั้งทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และด้านการแพทย์ ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติเป็นที่ประจักษ์แก่นานาอารยประเทศ ในโอกาสมหามงคลวันคล้ายวันประสูติ วันที่ 4 กรกฎาคม 2563 

           มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับเครือข่ายกลุ่มพสกนิกร ผู้จงรักภักดี โดยการนำของ ศาสตราจารย์ อุทัยรัตน์ ณ นครและ
นายณัฐพัชร โชติพรพันธ์ ศูนย์นวัตกรรมดนตรีและท่องเที่ยว สถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์และภาควิชาดนตรี  คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงได้จัดทำบทเพลงและวิดีทัศน์เฉลิมพระเกียรติ ชื่อเพลง “วรขัตติยราชนารี” เพื่อแสดงความจงรักภักดีและถวายพระพรชัยมงคล โดยชื่อเพลงได้อัญเชิญสร้อย พระนามของพระองค์ เพื่อน้อมถวายพระเกียรติยศที่ทรงได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานพระอิสริยยศ เฉลิมพระนามในรัชกาลปัจจุบันเป็น

“สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี” 

        ซึ่งบทเพลงนี้ได้รับพระราชทานพระอนุญาตจากสมเด็จเจ้าฟ้า ฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ให้เผยแพร่แล้ว จากนี้ไปประชาชนจะได้รับฟังและชมมิวสิควิดีโออีกทั้งสามารถนำไปขับร้องในโอกาสมหามงคลเฉลิมฉลองที่เกี่ยวข้องกับพระองค์ท่านต่อไป

 

 

          นายณัฐพัชร โชติพรพันธ์ นิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ริเริ่มและจัดทำบทเพลงเฉลิมพระเกียรติ กล่าวว่า บทเพลง
“วรขัตติยราชนารี” เป็นบทเพลงที่แต่งขึ้นใหม่ ความยาว 4.23 นาที เป็นความตั้งใจอย่างยิ่งที่จะจัดทำบทเพลงเฉลิมพระเกียรติถวายแด่พระองค์ท่าน เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ 

         ประพันธ์คำร้องโดย อนิรุธ  ณ สงขลา และ จรัสพร มุขพรหม

         ประพันธ์ทำนองโดย อัทธ์ หัตถกุลโกวิท และ พรกมล มุตตามระ

         เรียบเรียงเสียงประสาน โดย ธนภาค ไชยสร 

         บรรเลง โดย วงดุริยางค์เครื่องลมแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  K.U. Wind Symphony

         สำหรับนักร้อง ได้แก่ ศิลปิน “อุ๊” หฤทัย ม่วงบุญศรี “พินต้า” ณัฐนิช รัตนเสรีเกียรติ และ “เรนโบว์” บุษยพัชร อุ่นจิตติกุล

         อาจารย์สุรพล ธัญญวิบูลย์ ผู้อำนวยการด้านดนตรีและผู้อำนวยเพลง อาจารย์ประจำภาควิชาดนตรี และประธานศูนย์นวัตกรรมดนตรีและท่องเที่ยว สถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวถึงแนวคิดในการเรียบเรียงบทเพลงว่า บทเพลงเริ่มต้นจากการอ่านบทอาศิรวาท ซึ่งประพันธ์โดย รศ.ดร.นัทธนัย ประสานนาม จากภาควิชาวรรณคดี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยใช้เสียงเครื่องดนตรีกีต้าร์ คลาสิคบรรเลงคลอประกอบการอ่านโดย สุริยน ศรีอรทัยกุล และ สาลินี ปันยารชุน เมื่อจบบทนำเสียงของวงดนตรี K.U. Wind Symphony จะรับขึ้นด้วยท่วงทำนองที่ยิ่งใหญ่และสง่างาม บรรยายถึงพระกรณียกิจใหญ่น้อยเพื่อพสกนิกร และได้ยินเสียงแซ่ซ้องของพสกนิกรที่มาร่วมพลังแสดงความจงรักภักดี นอกจากนี้ในบทเพลงยังนำเสียงเครื่องดนตรี กู่เจิง ที่สมเด็จเจ้าฟ้า ฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยรราชนารี ทรงโปรด มาสื่อให้เห็นถึงการใช้วัฒนธรรมเชื่อมความสัมพันธ์ไทย-จีน อย่างแน่นแฟ้น ต่อด้วยการนำ ซอด้วงมาบรรเลงทำนองเพลงมหาชัยทางไทย สอดประสานไปกับเสียงของกู่เจิงเครื่องดนตรีจีน ปิดท้ายบทเพลงด้วยความยิ่งใหญ่โดยการนำทำนองบางส่วนจากบทเพลงมหาชัยทางสากล มาบรรเลง ซึ่งเพลงมหาชัย ถือเป็นเพลงเคารพหรือเพลงคำนับพระบรมวงศ์ เปรียบเสมือนพสกนิกรได้แสดงความจงรักภักดีต่อสมเด็จเจ้าฟ้า ฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยรราชนารี ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

        รศ.ดร.กิติมา อินทรัมพรรย์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวว่า การผลิตบทเพลงและวิดีทัศน์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จเจ้าฟ้า ฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี  ในครั้งนี้ นับเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งของคณาจารย์ และนิสิต ทั้งนิสิตเก่าและนิสิตปัจจุบัน โดยเฉพาะนิสิตวงดุริยางค์เครื่องลมแห่งมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์  (K.U. Wind Symphony) และวงดนตรีไทย ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสรรค์บทเพลง “วรขัตติยราชนารี”

           ทูลเกล้าฯ ถวายแด่พระองค์ท่าน และบทเพลงนี้ จะนำไปใช้เป็นครั้งแรกในพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จเจ้าฟ้า ฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ซึ่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะจัดขึ้นในวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 นี้ และในปีต่อไป ตลอดจนในวาระมหามงคลที่เกี่ยวข้องกับพระองค์

 

ร่วมลงนามถวายพระออนไลน์ คลิก

ดาวน์โหลดบทเพลงและวีดิทัศน์ คลิก

ขอขอบพระคุณข่าวจาก

คุณผกามาศ ธนพัฒนพงศ์

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

Leave a Reply