TEBC season 4 pitching day และพิธีมอบประกาศนียบัตร

TEBC season 4 pitching day

และพิธีมอบประกาศนียบัตร

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร หรือ KAPI จัดให้มีการนำเสนอผลงานผ่านการ pitching

จากผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการสร้างผู้ประกอบการด้านนวัตกรรมสมุนไพรเพื่อสุขภาพและเครื่องสำอางสู่ตลาดส่งออก

หรือ หลักสูตรTEBC (Thailand Entrepreneur in Bio Cosmetic) season 4

และพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมโดยมี

ผศ.น.สพ.ดร.เสรี กุญแจนาค รองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา เป็นประธานในพิธี

และมอบรางวัลพร้อมประกาศนียบัตร เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2565 ณโรงแรมมารวยการ์เด้น