พิธีลงนามความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ Chinese Academy of Sciences Innovation Cooperation Center (Bangkok)

 

พิธีลงนามระหว่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ Chinese Academy of Sciences Innovation Cooperation Center (Bangkok) ในวันที่ 14 มกราคม 2562 โดยมี Dr. Biao Jiang, President, CAS Innovation Cooperation Center (Bangkok) และดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในการลงนาม และ Mr.  Xuan Li, Coordinator, CAS Innovation Cooperation Center (Bangkok) ดร.มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์ ผู้อำนวยการสถาบันผลิตผลเกษตรฯ รองศาสตราจารย์ ดร.พีรยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.อนุวัตร แจ้งชัด คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร ร่วมเป็นพยานลงนาม โดยมีจุดประสงค์เพื่อความร่วมมือทางด้านงานวิจัย ฝึกฝนและพัฒนาทรัพยากรบุคคล สนับสนุนการจับคู่ธุรกิจ รวมทั้งร่วมมือกับ บริษัท เอลากอน (ประเทศไทย) จํากัด สร้างตราสัญลักษณ์ “เอลากอน” เพื่อตรวจสอบผลิตภัณฑ์ สินค้า และบริการของประเทศไทยว่าเป็นผลิตภัณฑ์สินค้า และบริการจากประเทศไทยจริง และมีคุณภาพเชื่อถือได้ สร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้บริโภค โดยเฉพาะการแปรรูปสินค้าทางด้านการเกษตร ตลอดจนส่งเสริมธุรกิจ ไทย จีน ให้มีความก้าวหน้า และต่อยอดธุรกิจให้กับ ผู้ประกอบการของทั้ง 2 ประเทศ

 

   

Leave a Reply