ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนในภาคความร้อน กลุ่มผู้ใช้เชื้อเพลิงพลังงานทดแทน (รอบที่ 2)

ประกาศรายชื่อ

ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนในภาคความร้อน

กลุ่มผู้ใช้เชื้อเพลิงพลังงานทดแทน (รอบที่ 2)

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้มีการประกาศรับสมัครให้ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนในภาคความร้อน กลุ่มผู้ใช้เชื้อเพลิงพลังงานทดแทน (รอบที่ 2) และโครงการฯ ได้ลงพื้นที่เพื่อทําการตรวจสอบคุณสมบัติและความพร้อมของผู้สมัครเข้า ร่วมโครงการฯ ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครเข้าร่วมโครงการสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนในภาคความร้อน กลุ่มผู้ใช้เชื้อเพลิงพลังงานทดแทน เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เห็นชอบในการพิจารณาผู้ประกอบการธุรกิจ (SME) และวิสาหกิจชุมชนที่ผ่านการคัดเลือกตามคุณสมบัติและเกณฑ์ที่กําหนดไว้ จํานวน 17 ราย แล้วนั้น จึงให้ประกาศผลการพิจารณารายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกดังประกาศตามเอกสารแนบ(คลิกที่นี่) หรือดูรายชื่อตามรายการด้านล่างนี้

1. บริษัท ดรากอน กรีน เอ็นเนอจี จํากัด

2. บริษัท โคฟี จํากัด

3. บริษัท เจริญสิน ลอนดรี้ แอนด์ ดรายคลีนนิ่ง จํากัด

4. บริษัท พีเอฟพี พาราวู้ด จํากัด

5. บริษัท ไทยเอเชีย โพลิเมอร์ จํากัด

6. บริษัท 666 (ประเทศไทย) จํากัด

7. บริษัท เกษตรโชค จํากัด

8. บริษัท เค.พี. (จอมทอง) จํากัด

9. บริษัท ลพบุรี พาวเวอร์ ซีด จํากัด

10. บริษัท ฟูหวัง จํากัด

11. บริษัท หยวน เซิ่ง เฟรช จํากัด

12. โรงอบลําใยกัญญารัตน์ (เฮงเฮง การค้า)

13. ห้างหุ้นส่วนจํากัด ทุ่งหลวง

14. บริษัท สหซินหลงสารภี จํากัด

15. บริษัท ไทย หม่าน อี้ จํากัด

16. บริษัท อาร์.เค ฟู๊ด จํากัด

17. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลผลิตเกษตร

ท่านที่ผ่านการคัดเลือกจะมีเจ้าหน้าที่ของโครงการติดต่อกลับไป

 

ติดต่อเรา

    ห้องปฎิบัติการเทคโนโลยีพืชพลังงานและไม้โตเร็ว :02-942-8700

คุณจิราภรณ์ ศรีบุญณะ : 091-872-6209

คุณวันวิสา ภูไชยศรี : 095-093-7099

    dggku2561@gmail.com

    www.dede.go.th, www.kapi.ku.ac.th, www.kubiomass.kapi.ku.ac.th

 

Leave a Reply