ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โครงการสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนในภาคความร้อน กลุ่มผู้ผลิต

ประกาศรายชื่อ

ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนในภาคความร้อน

กลุ่มผู้ผลิตเชื้อเพลิงพลังงานทดแทน

 

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ ได้มีการประกาศรับสมัครให้ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนในภาคความร้อน กลุ่มผู้ผลิตเชื้อเพลิง พลังงานทดแทนและโครงการฯ ได้ลงพื้นที่เพื่อทําการตรวจสอบคุณสมบัติและความพร้อมของผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครเข้าร่วมโครงการสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนใน ภาคความร้อน กลุ่มผู้ใช้เชื้อเพลิงพลังงานทดแทน เมื่อวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2562 เห็นชอบในการพิจารณาวิสาหกิจ ชุมชน ที่ผ่านการคัดเลือกตามคุณสมบัติและเกณฑ์ที่กําหนดไว้จํานวน 18 ราย แล้วนั้น จึงให้ประกาศผลการพิจารณารายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกดังประกาศตามเอกสารแนบ(คลิกที่นี่) หรือดูรายชื่อตามรายการด้านล่างนี้

1. วิสาหกิจชุมชนสถานีผลิตเชื้อเพลิงพลังงานชีวมวล ตําบลท่าชี

2. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มรวบรวมผลผลิตการเกษตรอําเภอภูซาง

3. วิสาหกิจชุมชนรวบรวมพืชและส่งเสริมปลูกพืชแบบยั่งยืน

4. วิสาหกิจชุมชนพลังงานชีวมวลฝั่งแวน

5. วิสาหกิจชุมชนวี, กรับใหญ่ รีไซเคิล

6. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรผลิตและแปรรูปกระถิน

7. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตเชื้อเพลิงพลังงานทดแทน

8. วิสาหกิจชุมชนปลูกป่าเพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจ

9. วิสาหกิจชุมชนพลังงานชีวมวลม่วงคํา

10.วิสาหกิจชุมชนพัฒนาทรัพยากรและคุณภาพชีวิตอําเภอสอง

11. วิสาหกิจชุมชนถ่านอัดแท่ง

12. วิสาหกิจชุมชนวนกรชีวมวล

13.วิสาหกิจชุมชนลานเทปาล์มคลองขนาน

14.วิสาหกิจชุมชนสถานีพลังงานชุมชนตําบลสมอทอง

15.วิสาหกิจชุมชนนอร์ทเทิร์นฟูดโปรดัก

16.วิสาหกิจชุมชนกลุ่มพลังงานชีวมวลท่าต้นหาด

17.วิสาหกิจชุมชนพลังงานชีวมวลสันทราย

18.วิสาหกิจชุมชนสถานีผลิตพลังงานชุมชนตําบลตะกุกเหนือ

 

ติดต่อเรา

    ห้องปฎิบัติการเทคโนโลยีพืชพลังงานและไม้โตเร็ว :02-942-8700

คุณจิราภรณ์ ศรีบุญณะ : 091-872-6209

คุณวันวิสา ภูไชยศรี : 095-093-7099

    dggku2561@gmail.com

    www.dede.go.th, www.kapi.ku.ac.th, www.kubiomass.kapi.ku.ac.th

 

Leave a Reply