หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพการผลิตพืชต้นทุนต่ำด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อฯ เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

หลักสูตร

การอบรมพัฒนาศักยภาพการผลิตพืชต้นทุนต่ำ

ด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพื่อการเพาะปลูกระดับอุตสาหกรรมและการส่งออก

ภายใต้ “โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)”

สถาบันผลิตผลเกษตรฯ เปิดอบรมหลักสูตรการอบรมพัฒนาศักยภาพการผลิตพืชต้นทุนต่ำด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพื่อการเพาะปลูกระดับอุตสาหกรรมและการส่งออกภายใต้ “โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)” ให้แก่ เกษตรกร นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยมีจุดประสงค์เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการขยายพันธุ์พืชด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อแบบต้นทุนต่ำ จะเป็นการเพิ่มศักยภาพการผลิตในภาคเกษตร และการส่งออกต้นพันธุ์พืช โดยเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากร และผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมให้เข้มแข็ง สามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ที่ต้องการสร้างความมั่นคงจากเศรษฐกิจฐานรากและขับเคลื่อนเศรษฐกิจองค์รวมของประเทศได้อย่างยั่งยืนต่อไป 

รุ่นที่

  วันที่อบรม

   สถานที่

ปิดรับสมัคร

 สถานะ

1

  22-24 เมษายน 2562

   สถาบันผลิตผลเกษตรฯ ม.เกษตรศาสตร์

8 เมษายน 2562

เต็ม

2

  29-30 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2562

   สถาบันผลิตผลเกษตรฯ ม.เกษตรศาสตร์

15 เมษายน 2562

เต็ม

3

  13-15 พฤษภาคม 2562

   สถาบันผลิตผลเกษตรฯ ม.เกษตรศาสตร์

29 เมษายน 2562

เต็ม

4

  21-23 พฤษภาคม 2562

   สถาบันผลิตผลเกษตรฯ ม.เกษตรศาสตร์

6 พฤษภาคม 2562

เต็ม

5

  27-29 พฤษภาคม 2562

   สถาบันผลิตผลเกษตรฯ ม.เกษตรศาสตร์

13 พฤษภาคม 2562

เต็ม

6

  4-6 มิถุนายน 2562

ปิดลงทะเบียน 20 พฤษภาคม 2562

   สถาบันผลิตผลเกษตรฯ ม.เกษตรศาสตร์

20 พฤษภาคม 2562

เต็ม

7

  11-13 มิถุนายน 2562

   ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 10 อุดรธานี

กรมส่งเสริมการเกษตร

27 พฤษภาคม 2562

ลงทะเบียน

8

  18-20 มิถุนายน 2562

   ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 9 สุพรรณบุรี

กรมส่งเสริมการเกษตร

3 มิถุนายน 2562

ลงทะเบียน

9

  25-27 มิถุนายน 2562

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน

อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฉะเชิงเทรา

10 มิถุนายน 2562

ลงทะเบียน

10

  2-4 กรกฎาคม 2562

   ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 1 ชลบุรี

กรมส่งเสริมการเกษตร

17 มิถุนายน 2562

ลงทะเบียน

 

ติดต่อสอบถาม

     090-406-7828     คุณทศพล

                02-942-8600-3 ต่อ 213

     course-kapi@ku.th

      https://kapi.ku.ac.th/course

 

   

Leave a Reply