ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรม หลักสูตรการอบรมพัฒนาศักยภาพการผลิตพืชต้นทุนต่ำด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อฯ รุ่นที่ 5

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรม หลักสูตรการอบรมพัฒนาศักยภาพการผลิตพืชต้นทุนต่ำด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพื่อการเพาะปลูกระดับอุตสาหกรรมและการส่งออกภายใต้ “โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)”

รุ่นที่ 5

วันที่ 27-29 พฤษภาคม 2562

 

 

กำหนดการ

การอบรมพัฒนาศักยภาพการผลิตพืชต้นทุนต่ำ

ด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพื่อการเพาะปลูกระดับอุตสาหกรรมและการส่งออก

ภายใต้ “โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)”

…………………………………………………………….

เวลา

เรื่อง/กิจกรรม

วิทยากร

 วันที่ 1

08.00 – 08.30 น.

ลงทะเบียน

08.30 – 08.40 น.

ประธานคณะกรรมการจัดงาน กล่าวรายงาน

ดร.วิภารัตน์  พิทักษ์ด่านธรรม

08.40 – 09.00 น

ประธานกล่าวเปิดอบรม

ผู้อำนวยการสถาบันฯ

09.00 – 10.00 น.

การบรรยายประโยชน์และความสำคัญของการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช

ผศ.ดร.เฌอมาลย์ วงศ์ชาวจันท์

10.00 – 12.00 น.

การบรรยายการผลิตพืชในสภาพปลอดเชื้อเพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิต

ผศ.ดร.เฌอมาลย์ วงศ์ชาวจันท์

12.00 – 13.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.00 น.

การบรรยายเรื่องอาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช

   ดร.วิภารัตน์  พิทักษ์ด่านธรรม

14.00 – 17.00 น.

ปฏิบัติการเตรียมอาหารเพาะเลี้ยง

   นายรุ่งอรุณ สุ่มแก้ว

   ผู้ช่วยวิทยากร 6 ท่าน

วันที่ 2

08.30 – 10.30 น.

การบรรยายระบบ temporary immersion bioreactor (TIB) แบบต่างๆ

   นายรุ่งอรุณ สุ่มแก้ว

10.30 – 12.30 น.

การบรรยายเรื่องการผลิตต้นพันธุ์พืชเศรษฐกิจด้วยระบบ TIB

   ดร.วิภารัตน์  พิทักษ์ด่านธรรม

12.30 – 13.30 น.

รับประทานอาหารกลางวัน

13.30 – 14.30 น.

การบรรยายหลักการทำงานของระบบ TIB แบบขวดคู่ที่พัฒนาโดยนักวิจัย KAPI

   ผศ.ดร. เด่นชัย วรเศวต

14.30 – 16.30 น.

ปฎิบัติการสาธิตการใช้งานระบบ TIB แบบขวดคู่ และฝึกปฏิบัติการเตรียมขวด TIB

   ผศ.ดร. เด่นชัย วรเศวต

   ผู้ช่วยวิทยากร 6 ท่าน

วันที่ 3

08.30 – 10.30 น.

การบรรยายเปรียบเทียบต้นทุนการผลิตพืช ระบบ Semi solid และระบบ TIB

   ผศ.ดร.สุภาภรณ์ เลิศศิริ

10.30 – 12.30 น.

การบรรยายเรื่องการย้ายปลูกพืชจากระบบ TIB

   นายรุ่งอรุณ สุ่มแก้ว

12.30 – 13.30 น.

รับประทานอาหารกลางวัน

13.30 – 15.30 น.

ปฎิบัติการย้ายเนื้อเยื่อลงขวด TIBและ ปฎิบัติการต่อขวด TIB เข้าระบบ

   ดร.วิภารัตน์  พิทักษ์ด่านธรรม, ผู้ช่วยวิทยากร 6 ท่าน

15.30 – 16.30 น.

ปฏิบัติการย้ายปลูกพืชจากระบบ TIB

 

   นายรุ่งอรุณ สุ่มแก้ว

   ผู้ช่วยวิทยากร 6 ท่าน

16.30 – 17.00 น.

พิธีปิด และมอบประกาศนียบัตร

   ผู้อำนวยการสถาบันฯ

 

*มีบริการอาหารว่างและอาหารกลางวันตลอดการอบรม

**กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

Leave a Reply