ประกาศรับสมัครกลุ่มผู้ใช้เชื้อเพลิงพลังงานทดแทน รอบที่ 3 (ปิดรับสมัคร 31 ก.ค. 62)

ดาวน์โหลดใบสมัคร

คุณสมบัติผู้ใช้เชื้อเพลิงพลังงานทดแทน

  • เป็นวิสาหกิจชุมชน สหกรณ์การเกษตร หรือผู้ประกอบการธุรกิจขนาดเล็ก (SME) ที่จดทะเบียนตามกฎหมาย

  • มีความต้องการจะใช้เชื้อเพลิงพลังงานทดแทนเพื่อผลิตความร้อน

การสนับสนุน

มก.จะพิจารณาให้การสนับสนุนกลุ่มผู้ใช้เชื้อเพลิงพลังงานทดแทนโดยจะได้รับเงินสนับสนุนในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 40 ของเงินลงทุนแต่ไม่เกิน 3 ล้านบาท ต่อโครงการ และให้คำปรึกษาสำหรับการดำเนินงานตลอดระยะเวลาโครงการ

สมัครได้ทาง

  • ส่งด้วยตนเอง เดินทางมาที่ ห้องปฎิบัติการเทคโนโลยีพืชพลังงานและไม้โตเร็ว

    (ชั้น 1) อาคารปฎิบัติการวิจัยกลาง สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร (KAPI) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  • ส่งทางอีเมล์ dggku2561@gmail.com

  • ส่งทางไปรษณีย์

จ่าหน้าซอง “ใบสมัครโครงการ การสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนฯ”  
ห้องปฎิบัติการเทคโนโลยีพืชพลังงานและไม้โตเร็ว

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อาคารปฎิบัติการวิจัยกลางชั้น 1

50 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

ติดต่อเรา

    ห้องปฎิบัติการเทคโนโลยีพืชพลังงานและไม้โตเร็ว :02-942-8700

คุณจิราภรณ์ ศรีบุญณะ : 091-872-6209

คุณวันวิสา ภูไชยศรี : 095-093-7099

    dggku2561@gmail.com

    www.dede.go.th, www.kapi.ku.ac.th, www.kubiomass.kapi.ku.ac.th

Leave a Reply