KAPI ต้อนรับคณะผู้บริหาร และคณะทำงานจากบริษัทต่างประเทศเข้าเยี่ยมชมสถาบันผลิตผลเกษตรฯ

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2662 รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รศ.ดร. สิรี ชัยเสรี นำคณะผู้บริหาร และคณะทำงานจากบริษัทต่างประเทศ ได้แก่ บริษัท KH ROBERTS GROUP PTE. LTD., SODA AROMATIC CO., LTD., TAKATA KORYO CO., LTD. และ MITSUI & CO., LTD เข้าเยี่ยมชมสถาบันผลิตผลเกษตรฯ โดยมี ดร. พิลาณี ไวถนอมสัตย์ รองผู้อำนวยฝ่ายบริหาร และคณะ ให้การต้อนรับและนำเสนอผลงานวิจัย ของสถาบันผลิตผลเกษตรฯ ที่ห้องประชุมชั้น 9 อาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง

 

Leave a Reply