นักวิจัย KAPI เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ The 7th Forum on China-ASEAN Technology Transfer and Collaborative Innovation ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

          นักวิจัยจาก KAPI นางสาวชลลดา บุราชรินทร์ และ นางสาวพัลลภา วุฒิภาพรกุล เป็นตัวแทนหน่วยงานเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ The 7th Forum on China-ASEAN Technology Transfer and Collaborative Innovation , CAEXPO 2019 ณ นครหนานหนิง มณฑณกว่างสี สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา โดยปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ได้ขึ้นกล่าวถึงนโยบาย Thailand 4.0 แนวทางการวิจัย ทั้ง Frontier Research, Biomedical Research, YOTHI Medical Innovation District (YMID) และ Precision Medicine ตลอดจนการพัฒนากำลังคน และความร่วมมือของการถ่ายทอดเทคโนโลยี ระหว่างประเทศไทย-จีน

 

จากซ้าย:  รศ.ดร.จินดาวรรณ สิรันทวิเนติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, น.ส.พัลลภา วุฒิภาพรกุล สถาบันผลิตผลเกษตรฯ, นายวัชรพันธุ์ พิทักษ์ภากร สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, นางพิกุล เจริญคำ ผู้ประกอบการ, น.ส.อำไพ สมดวง วิสาหกิจชุมชน, น.ส.ชลลดา บุราชรินทร์ สถาบันผลิตผลเกษตรฯ,นางอริสสรา เครือบุญมา วิสาหกิจชุมชน, นายอมร ประดับทอง TCELS,
น.ส.ณัฐฐพัชร์ อั้นทรัพย์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, รศ.ดร.วิน เชยชมศรี      คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, และ ดร.ศิรศักดิ์ เทพาคำ TCELS

 

 

 

          โดยการประชุมวิชาการในครั้งนี้ อัคราชฑูตที่ปรึกษา (ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถานเอกอัครราชฑูต ณ กรุงปักกิ่ง ร่วมกับ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (TCELS)  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)  และสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ เป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานและนำผลิตภัณฑ์วิจัย พัฒนา จากภาคมหาวิทยาลัย และผู้ประกอบการมาแสดงในนาม กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว) โดยสถาบันผลิตผลเกษตรฯ ได้นำผลงานวิจัยเด่นที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคชาวจีน เข้าร่วมจัดแสดงในครั้งนี้ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ Plai Siam ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม KAPIOKU ผลิตภัณฑ์จากแป้งข้าวหอมมะลิ GENGIGRAIN และผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเสริมโปรตีนชนิดผง ซึ่งได้รับความสนใจจากชาวจีนอย่างล้นหลาม

 

 

 

Leave a Reply