พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการให้สิทธิใช้ประโยชน์ผลงานวิจัย “สูตรการผลิตน้ำมันเหลืองไพล” ให้กับบริษัท มังกรฟ้า 555 จำกัด

          เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2563 ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการให้สิทธิใช้ประโยชน์ผลงานวิจัย “สูตรการผลิตน้ำมันเหลืองไพล” ให้กับบริษัท มังกรฟ้า 555 จำกัด ซึ่งผลงานดังกล่าวเป็นผลงานวิจัยของ ดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ น.ส.ประภัสสร รักถาวร นักวิจัยห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีสมุนไพรฯและ หน่วยปฏิบัติการเฉพาะกิจ การส่งเสริมการต่อยอดเชิงพาณิชย์และสื่อสารองค์กร น.ส.ชลลดา บุราชรินทร์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ณ ห้องประชุม 402/2 ชั้น 4 อาคารวิจัยและพัฒนา มก.

           โดยผู้เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการให้สิทธิใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยในครั้งนี้ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ บริษัท มังกรฟ้า 555 จำกัด คุณประชา แซ่ลิ้ม และ คุณอภันพร กงประเวชนนท์ สถาบันผลิตผลเกษตรฯ ดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ คุณประภัสสร รักถาวร และ คุณชลลดา บุราชรินทร์ และ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คุณรัตติญา ศริดารา ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ และ คุณปุณนมาส ธรรมรัตน์ ผู้ปฏิบัติภารกิจหัวหน้างานทรัพย์สินทางปัญญา

 

 

      

 

 

 

Leave a Reply