ดูประกาศค่าธรรมเนียม อัตราแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการวิเคราะห์
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ประกาศ ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2562
ใบขอรับบริการ ประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ และค่าบริการตรวจวิเคราะห์ การให้บริการตรวจวิเคราะห์และค่าบริการ

การ บริการตรวจวิเคราะห์ ของสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร (สถาบันผลิตผลเกษตรฯ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เฉพาะทาง ที่มีเครื่องมือพื้นฐาน และเครื่องมือวิเคราะห์ระดับสูง รวมทั้งบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ ที่พร้อมให้ บริการตรวจวิเคราะห์ ในด้านต่างๆ โดยแบ่งออกเป็น 2 ด้านหลัก คือ ตรวจวิเคราะห์ด้านคุณภาพวัตถุดิบ และตรวจวิเคราะห์ด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์

บริการตรวจวิเคราะห์ ด้านคุณภาพวัตถุดิบ

สถาบันผลิตผลเกษตรฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้บริการตรวจวิเคราะห์ ด้านการตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบประเภทต่างๆ ได้แก่  วัตถุดิบไม้ วัตถุดิบเชื้อเพลิงชีวมวล วัตถุดิบสมุนไพร วัตถุดิบทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร วัตถุดิบเส้นใย เป็นต้น แก่ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ อาทิ อุตสาหกรรมพลังงานทดแทน อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมเกษตรอื่นๆ ให้สามารถรองรับ มาตรฐานการส่งออก มาตรการผลิต และใช้ภายในประเทศไทย รวมถึงยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์

การตรวจสอบหรือบริการตรวจวิเคราะห์ วัตถุดิบไม้ และเชื้อเพลิงชีวมวล ได้รับมาตรฐานห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ ISO 17025 ที่สามารถทำการตรวจวิเคราะห์คุณสมบัติเชื้อเพลิงต่างๆ ได้แก่ ปริมาณลิกนิน ปริมาณโฮโลเซลลูโลส ปริมาณอัลฟาเซลลูโลส ปริมาณเพนโตแซน ความหนาแน่น (Bulk density) ค่าความร้อนแบบกรอส (Gross calorific value, GCV) ค่าความร้อนแบบเนท (Net calorific value, NCV) ปริมาณความชื้น (Moisture content) ปริมาณสารระเหย (Volatile matter) ปริมาณเถ้า (Ash content) ปริมาณคาร์บอนคงตัว (Fixed carbon) ปริมาณคาร์บอน (Carbon) ปริมาณไฮโดรเจน (Hydrogen) ปริมาณไนโตรเจน (Nitrogen) ปริมาณกำมะถัน (Sulfur) ปริมาณออกซิเจน (Oxygen) ปริมาณคลอไรด์ (Chloride, Solution technique) ปริมาณคลอไรด์ (Chloride, Combustion) เป็นต้น

นอกจากนี้ยังมีการให้บริการตรวจวิเคราะห์ วัตถุดิบสมุนไพร และวัตถุดิบทางการเกษตรอื่นๆ ให้กับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมสารสกัดจากธรรมชาติ อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ และความงาม โดยมีการให้บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพวัตถุดิบต่าง ๆ ได้แก่

 • ค่าทางกายภาพของน้ำมันหอมระเหย ได้แก่ Refractive index และ Specific gravity
 • ปริมาณสารแอนโธไซยานิน
 • ปริมาณสารฟีนอลิกทั้งหมด (Total phenolic content)
 • ปริมาณสารฟลาโวนอยด์ (Flavonoid content)
 • ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี DPPH (Trolox equivalent)
 • ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี DPPH วิเคราะห์หาค่า (IC50)
 • ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี ABTS (Trolox equivalent)
 • ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี ABTS วิเคราะห์หาค่า (IC50)
 • ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี FRAP (µmole Fe(II)/g sample)
 • ฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์อัลฟา-กลูโคซิเดส ในหลอดทดลอง
 • ฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนสในหลอดทดลอง
 • เชื้อปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์ Total plat count /yeast & mold
 • ฤทธิ์ยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ Paper disc diffusion test / ต่อเชื้อทดสอบที่ใช้อากาศ
 • ฤทธิ์ยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ Paper disc diffusion test/ต่อเชื้อทดสอบที่ไม่ใช้อากาศ
 • ค่าความเข้มข้นต่ำสุดในการยับยั้งและทำลายเชื้อ/ต่อเชื้อทดสอบที่ใช้อากาศ
 • ค่าความเข้มข้นต่ำสุดในการยับยั้งเชื้อและทำลายเชื้อ/ต่อเชื้อทดสอบที่ไม่ใช้อากาศ
 • การทดสอบเชื้อปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์ ; การวิเคราะห์ปริมาณ (Total plate count) โดยวิธี pour plate
 • การทดสอบเชื้อปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์ ; การวิเคราะห์ปริมาณ (Yeast & mold) โดยวิธี pour plate
 • การทดสอบฤทธิ์ยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ที่ใช้อากาศ ; วิธี Disc Diffusion เชื้อก่อโรคกลุ่มที่ 1 และ 2 (พ.ร.บ.เชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2558)*
 • การทดสอบฤทธิ์ยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ที่ไม่ใช้อากาศ ; วิธี Disc Diffusion เชื้อก่อโรคกลุ่มที่ 2 (พ.ร.บ.เชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2558)*
 • การวิเคราะห์ค่าความเข้มข้นต่ำสุดที่สามารถยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ใช้อากาศ (MIC & MBC) ; วิธี Broth Microdilution เชื้อก่อโรคกลุ่มที่ 1 และ 2 (พ.ร.บ.เชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2558)*
 • การวิเคราะห์ค่าความเข้มข้นต่ำสุดที่สามารถยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ไม่ใช้อากาศ (MIC & MBC) ;วิธี Broth Microdilution เชื้อก่อโรคกลุ่มที่ 2 (พ.ร.บ.เชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2558)*

บริการตรวจวิเคราะห์ ด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์

นอกจากการให้บริการตรวจวิเคราะห์ ด้านคุณภาพวัตถุดิบแล้ว สถาบันผลิตผลเกษตรฯ ยังให้บริการตรวจวิเคราะห์ ด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เส้นใยและผ้า ผลิตภัณฑ์กระดาษ ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและเครื่องสำอาง และงานประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการตรวจสอบ โดยวิธีไม่ทำลายในการตรวจสอบวัตถุดิบ เป็นต้น โดยให้บริการตรวจค่าพารามิเตอร์ต่างที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์แต่ละประเภท ได้แก่ ความแข็งแรงของเส้นด้าย (Tensile strength and elongation) ความแข็งแรงของผ้า (Tensile strength elongation) ความต้านแรงฉีกขาดของผ้า (Tearing strength) ขนาดของเส้นด้าย (Yarn numbers) ของผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ความต้านทานแรงดันทะลุกระดาษ (Burst index) ความทนทานต่อการหักพับกระดาษ (Folding index) ความต้านทานแรงดึงกระดาษ (Tensile index) ความต้านทานแรงฉีกขาดกระดาษ (Tear index) ของผลิตภัณฑ์กระดาษ การทดสอบความชุ่มชื้นผิว การทดสอบสีผิว การทดสอบควบคุมความมัน ของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง เป็นต้น

โดยสามารถสอบถามข้อมูล และติดต่อขอรับ บริการตรวจวิเคราะห์ ได้ในทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 น. – 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ

 

บริการตรวจวิเคราะห์